Sunday, June 10, 2012

PANTUN BOGOR

PANTUN BOGOR (beunang RAKEAN KALANG SUNDA) papantun nujadi ciri BUKTI NYAMPAK yen PRABU SILIWANGI tumetep NGAGEM JATI INDUNG ! 1. Lamun dipareng dia pasampak; jeung nu arunggah ka MANDALA; kula titip pangabakti; pamunjung kanu di RUHUR; nu kiwari pada suwargi; Pun sapun! ka RUHUR ka Bale Agung Anu Nunggal di Mandala Agung! Ka HANDAP ka Batara pangraksa jagat; ka Batari panghurip bumi; ka Ambu Sari Pohaci; ka Nay Sri Ambu Pangasih Paralun! ka gunung bakal kacatur; ka lebak bakal kasebut; ka cai bakal kaungsi; ka tangkal bakal kapahpral; ka sakabeh nu ngarana ; dijieun bukti carita; tapi carita nu teu make saksi; Pun ! Kaula deuk nginjeum ngaran; caturkeuneun dina beja; lalakonna DADAP MALANG; nu baheula nyorang aya; sisi kidul CIMANDIRI Paralun ! Saha nu diinjeum ngaranna ? Putri Bungsu P U R N A M A S A R I; mayang P A J A J A R A N nu lenjang. Saha anu dilalakonkeun ? RAKEAN KALANG SUNDA; nu engkena salin rupa. Paralun! Ayeuna mah; ulah panjang untar nu diarah; ulah mandang gendang mawa wirama; ulah sungapannana anu dijugjug; tapi urang teang tampiannana; munday ka muharana Urang mimitian bae; di jaman PAJAJARAN meujeuh tagiwur; dayeuhna eukeur dirugrug; deuk dijarieun JAGAT PAPAK. 2. Kocapkeun di waktu perang; di muhara Cipinanggading; saha nu jadi lulugu perang ? di PAJAJARAN ; RADEN KUMBANG BAGUS SETRA; nu can lila papangantenan; ka NAY PUTRI PURNAMASARI; putri raja pangbungsuna. Nu jadi tameng dadana ? NAY RADEN KALANG SUNDA; nu ceuk beja ti nu weruh; asalna ti KAHIYANGAN; Nu dijurung ? Ku SANGHIYANG DEWA BATARA KALA; turun jadi budak angon; nu dikukut ku Ki Lengser pikeun jaga di wayahna; jadi aweuhan patakonan; ku tetengger patilasan; jeung ku uga ka-awun-awunan Mun Rakean direndengkeun; jeung Den Kumbang Bagus Setra; moal heula deudeuleuan; tina muncang saparangge; ngan bae kulit Rakean; hideung santen tapi manis ! Ceuk tadi oge, ulah panjang untar nu diarah; tapi abeh gancang ka muharana; urang punday ti tampiannana; Urang longok bae Si Lengser; nu di muhara Cipinanggading; keur mapag muduh nu ti kulon. Ceuk Si Lengser: “Deuleu, Rakean ! Ari ngaranna perang teh; mudu maehan samemeh dipaehan ! tapi Ulah maehan lamun teu perlu ! jeung ulah poho; papasten teh; hanteu dipastikeun ku seukeutna tungtung tumbak; atawa ku baruang ruruhit panah ! tapi, KU TEPUNGNA WAKTU NU TANGTU; NU NANGTUKEUN AYANA AYA; JEUNG NANGTUKEUN AYANA EUWEUH; tapi, DINA PINDAHNA AYA KA EUWEUH; NGAN EUWEUH DINA PANGDEULEU; TAPI TETEP AYA DINA EUWEUH JAMAN. Tah ! Sabab eta, Rakean ! Ulah sia edek keder ! Amun paeh di pangperangan; perang bela ka nagara najan ngaran sia dilaleungitkeun; di buritna moal sia jadi jurig ! Sabab sia mah; kapapancenan; nganyam carita saban jaman; numbu catur keuna waktu; mudu tunggu ka cundukna; nyaksian saniskara; anu jagana pasti bukti kajadian ! Ayeuna Rakean ! Dengekeun ku sia ; Tuh ku sia deuleu; Nay Putri Purnamasari; jeung Den Kumbang Bagus Setra ! Perangna parerendeng; teu garimir ku pamor keris ; teu nyaringkah ka hujan panah. Tapi, ngaladenan musuh nu ngarempug; teu beda meong sajodo; Ngaing ayeuna mudu mantuan raja Sia di dieu ! Bantuan den Bagus Setra; jeung jaga-jaga jug sia! Nay Putri Purnamasari; ulah murag buukna salambar; ulah ngeclak getihna sakeclak ! Mun kapaksa: perangan sia mudu atar; sia mah mudu mundur; dina buntutna aleutan ! Jeung dimana sia mundur; tapak sia ninggalkeun kalang; mudu dibalayan tulang musuh; jeung taneuhna mudu kasiram heula getih nu julig ! Ngaing ayeuna deuk mantuan raja; mihape ngaing Nay Putri; ulah awak inyana karagap ku nu lain ragapeunnana…! Urang ayeuna kocapkeun DAYEUH PAJAJARAN; dayeuh Pajajaran nu baheula ! Dayeuh geus kakurung musuh; rungkad kuta ancur lebur; jadi rata eunjeung taneuh ! Ngaguruh ! Cara Guntur turun ti Gunung ! Laju ! Der dimana-mana; seuneu burung nggedag-gedag; luntab-lentab mani nyeak ditiup angin kenceng ngahiuk ! Sora seuneu nu ngaguar sabari nyuit; jeung surak musuh nu ngaguruh; dibarengan ku sora awi pating beletok; tina imah-imah dihuru musuh ! Ditambah ku jerit sasambatna somah; nu kasima teu walakaya; jeung haregungna balad nu taratu; waktu gugur jero kalang pangperangan ! Moal kacipta ku Pujangga; moal kagambar ku tukang ngarang; moal katepi ku tukang mikir; moal kacatur ku juru pantun…! Geumpeur – keueung – sieun – ambek – rusuh – nyeri – sedih – keuheul…. ! Kabeh jadi hiji dina tarungna URANG PAJAJARAN ngalawan musuh anu bilanganana hanteu nanding; jiga geus kitu muduna; ditangtukeun KU NU NYIEUN LALAKON; silalatu jiga disebar kamana-mana; nyundut hateup imah nu jarauh. Saban seak leokna angin; ranggeuman seuneu tatabah ngalegaan. Nya hanteu lila; sadayeuh PAJAJARAN; jadi TALAGA NALA-SINALAAN…! Euweuh saung nu nangtung; euweuh kandang tinggal papalang; euweuh leuit anu kari; euweuh imah anu hanteu kalentab ! Kabeh anu aya di jero dayeuh; euweuh nu kari ! Kabeh- kabeh- kabeh-…… kabeh ngan kari urutna ! Kadaton kari umpak; tingpecenghul dina lebu anu hauk ! Tamanna jiga rarahan; tarate layu kabarerang; Tangkal kadu – tangkal manggu; tundun – dukuh eujeung picung; ngan kari kayu nu nangtung; hideung lestreng jaradi areng; ngalenggeceng sabari ngelun ! Kabeh- kabeh-……jaradi lebu…! KETANG ! Aya keneh nu kari; jiga teu kadeuleu ku seuneu; NYA eta! HANJUANG SIYANG sadapuran; sisi taman beulah wetan; sakalereun LAWANG GINTUNG ! Tah eta ! PAKU JAJAR sadapuran; jiga dikarikeun pikeun saksi; anu nyorang milu ngalaman; JAYA JEMBAR PAJAJARAN; nu nalangsa teu walakaya; neuleu PAJAJARAN; lebar jadi awun-awun; Jiga ditinggalkeun pikeun bukti; yen mun jaga; raja panyelang hayang nuar; tangkal awisan nu nyesa; tina eta KIPAHARE sadapuran; tah eta teh tanda wayahna; caringin agung; baris rungkad kaanginan; buah hejo jaradi beureum; muragna ku lini gede ! LAJU ! PAJAJARAN NGADEG DEUI TIMBUL TINA SILALATU ! Urang tunda pakujajaran pahare-hare; ngajajaran sisi jalan; nanggoan wayahna siang; beulah kaler ngabaranang…. Urang kocapkeun bae; PAJAJARAN kadeseh perang…! RADEN KUMBANG BAGUS SETRA; jeung RAKEAN KALANG SUNDA; bari ngahapit NAY PUTRI PURNAMA SARI; perangna mudu mundur, mundur-mundur; mundur ka girangkeun ! Laju nyabrang ka PAMOYANAN ; ka beulah wetan ka suku gunung; nu kiwari disebutna GUNUNG GADUNG ! Di dinya perang deui; perang rosa jasa ! Ngamukna Rakean; ngabantu perangna meong sajodo; nahaliwukwun musuh nu ngarempug ! Di tegalan GANDAPURA; urang kocapkeun; rakean dihurup ratusan musuh ! Tapi, moal Rakean dingaranan KALANG SUNDA; mun masih keneh aya tumbak bisa neurak; aya bedog bisa nyeblok; aya panah bisa keuna……; Sabab nu harita eukeur ngamuk; lain Rakean KALANG SUNDA; tapi SUKMA SUNDA anu ngalang raga RAKEAN……! Harita; harita dina hunyur anu kidul; NAY PUTRI PURNAMASARI; parerendeng jeung DEN BAGUS; keur haliwu ngayonan musuh ! Tapi teu beda ombak sagara; nu ngaguruh neumbrag karang; laju buyar jadi budah; tah kitu datangna musuh; nu ngarugrug laju kasambut ! Sabab hanteu beda tina karang; tara ngeser ti basisir; NAY PUTRI jeung DEN BAGUS; teu nyingkah najan satindak; Urang kocapkeun deui dina LEBAK PAMEGATAN di tegalan GANDAPURA; rajeuna dikurung musuh; anu bari surak mani ngaguruh; ting pucunghul ti saban juru; jiga ajag regag saaleutan; narubruk uncal nu kapakung; tapi Rakean hanteu keueung; dina campuh pagulung-gulung; Rakean ngejat ka tengah abrulan; KUJANG-na euweuh gagalna ; tiap musuh nu kasunduk; terus nambru amburadul. Aleutan musuh tambal ngabrul; tambah deui hakanaeun KUJANG; tambah deui nu jaradi wadal; tapi aleutan teu eureun2; musuh ngabrul pa-buru2; jiga koral diawur urug; cara koral turun ti gunung; wadal KUJANG nu pandeuri; pa-unggul2 nindihan batur; lain batur PAJAJARAN. Tapi batur nu nga-rug-rug; kumaha ramena perang harita; teu kacatur dina galur; tapi cenah ceuk beja mah; eureun soteh ku sabab matapoe geus surup tukangeun gunung; laju musuh pada reureuh ! __________________________________ Hear-hear cahaya tina sinar matapoe; nu di kulon nyusup kahalingan gunung-gunung di kajauhan; geus teu geuneuk teu melegmeg; tapi semuna geus meh rata; jeung semu langit nu mentang ti beulah wetan…. reup…reup…reup….. gancang ilangna deungdeuleuan! Beurang geus kaganti ku peuting ! Peuting…. poek anu poek; anu poek di Gunung Gadung………. ! Gunung Gadung ! Rada jauh ti beulah kaler; langit tembong semu geuneuk rada kasumba, nandakeun ruhak-ruhak di urut DAYEUH PAJAJARAN; masih keneh ruhay; kahurungkeun deui- kahurungkeun deui; ku angin anu ngagelebug ngulon-ngidul; peuting harita; peuting Gunung Gadung. Tapi- lain peuting anu jempling! Sabab ti sareupna poek turun ngarurub alam; bebence teu eureun-eureun tinggeleber pulang anting; gandeng tuweuw patembalan; regag ajag ti kaanggangan ! Mingkin poek mingkin tambah rasa keueungna; mingkin tetela kadengena; ungas-ingus maung eujeung kerud; kalaluar ti guhana; ngambeu hanyir getih kabawa angin; tinggolosor sa-gede-gede cangkeng; oray sanca pararanjang; ngambeu bangke patulayah; diselang teu eureun-eureun rada jauh kadengena; loba jerit menta tulung; jerit jelema nu harirup keneh; tapi payah teu walakaya; keur direcak ajag nu garalak; loba jerit sasambatan; jerit jelema harirup keneh; tapi payah teu walakaya; keur ditekuk digusur maung Peuting harita disimbutan ku poek mongkleng; Rakean nyingkah lalaunan ka ruhur hunyur ! Reg- randeg ! Rakean ngarandeg deukeut mumunjul; ceuk inyana bari ngaharewos: “Raden Bagus ieu kaula!” ti nu poek kadenge tembal nu ngaharewos: “Rakean !?!?” Harewos Rakean bari ngadeukeutan: “Heu-euh…! Kula Rakean…! Meungpeung musuh eukeur meungpeung poek sakuriling bungking ! Geuwat geura nyingkah ! Tuturkeun batur ngidul ngetan ! Geura nyingkah ! Ulah dia ngadagoan kula !” Harewos deui tinu poek: “Ari dia deuk kamana Rakean ?” Ceuk Rakean harewos sabari mundur: “Kula mah deuk naggoan brayna beurang; deuk nyanghareupan hudangna musuh ! Supaya dina brayna beurang geus caang deui, dia duaan geus jarauh ti pangdeuleuna !” Harewos nembal ti anu poek; harewos nembal Nay Putri: “Rakean ! mending geh nyingkah tiluan sabab musuh lain layaneun ku saurang !” Harewos deui ti Rakean: ” Montong teuing ku sorangan; isukan mah musuh teh lain pitandingeun urang tiluan, tapi memeh kula ninggalkeun kalang; musuh deuk di-awut-awut heula; supaya dia duaan bisa jauh hese susuleun; Mun dia deuk ngadagoan; tanggoan bae dimana karep…!” Nay Putri ngaharewos: “Rakean ! kumaha mun kasambut…!?” Harewos Rakean sabari mundur: “Awak kula jadi babatang; hakaneun ajag di sampalan; pacokeun gagak anu nyampak ! Ayeuna mah dia bae geura nyaringkah; Engek oge kula nyusul; Tapi ulah eudeuk ngarep-ngarep”. Sakali deui ti anu poek; kadenge sora harewos; dibarengan sora tindak ati2; ceuk harewos- harewosna Raden Bagus : ” Hade ! Kula ditanggoan handapeun caringin leutik; di mumunggang hunyur itu !” (*TUNDA! keun sina nyaringkah sina naranggonan di mumunggang ! Urang mah urang tuturkeun Rakean nu turun ka lebak deui deuk nanggoan musuh harudang ! Urang kocapkeun geus beurang deui…!) Musuh anu jaragjag keneh; geus sarurak deui! LAJU ! breg ngahurup Rakean ! teu kacatur kumaha perangna ! ngan kacatur bejana mah Rakean teh kawalahan….! Laju inyana ngarabut tangkal Kawung carulukan! laju dibubat-babet ka musuh… ! Ayeuna rada mendingan; sakali mabuk teh; bisa aya belasna musuh; anu ringsek kabeh tulangna; acan deui nu katakol; ku caruluk muncrat geutahna; boro-boro musuh eudeuk nubruk; boro-boro pakarang ngangkat pakarang; ku gagaro oge bae; geus kawalahan; ateul retep saluar awak; geus lain garoeun deui; geutah caruluk nyaliara; tul-tel tepa ka anu nga dupak… nepieun ka loba jasa musuh; nu teu katakol; teu ka-toel-toel acan; ku caruluk anu muncrat; teu pugah-puguh jadi arateul…! katepaan ateul tinu arateul; nepieun kusabab anggeus teu tahan; loba musuh gagarona; gugulingan bari aeuk-aeukkan; jiga can mahi keneh nga-kayana. Rakean laju ngarabut tangkal jengkol; nu dipake nyayang odeng; laju tangkal jengkol sayang tawonan; di-keprak-keprakkeun; keuna musuh nu kawalahan GARO GANYANG…! Nya karuhan loba musuh nu teu tahan; nya karuhan loba jasa nu marodar; nepieun tina musuh anu ratusan; ngan kari bebelasan nu hirup ! Ti dinya reup-reup… beurang kaganti ku peuting ! Rakean kaluar kalang; anggeus kalangna dibalay pitulangeun; anggeus taneuhna kasiram getih; ku getih nu kasambut…..! Gunung Gadung, Gunung Gadung nu kiwari aya keneh; teu lila ti harita; jadi tegal tulang rancah darah; Gunungna aya keneh; ngan rancahna anu saat; tapi tegalna di jaman nu bakal kasorang; baris pinuh deui dieusi tulang! lain tulang nu jaradi wadal; tapi tulang ti nu marulang sabab wayahna balik ka jati mulang ka asal ! (*TUNDA ! urang tunda Gunung Gadung nanggoan wayah jadi deui tegal tulang….. urang tuturkeun bae Rakean ka luar kalang! Inyana unggah ka mumunggang urut Raden Kumbang Bagus Setra) Sejana eudeuk reureuh; tapi geus kitu muduna; Rakean kaheesan; mani tibra kerek nyegrek; heesna kaheesan…. Tengah peuting; geus deukeut janari; Rakean lilir; korejat hudang; laju ngadapang deui; bari matana dikerungkeun; pangdeuleuna diseukutkeun; nembus poek anu melegmeg. __________________________________ IEU BUKTOS NYATA PRABU SILIWANGI TEU INGKAH INCAH BALILAHAN TINA AGEMAN JATI INDUNG, mangga titetan masing imeut tur tarapti. Ceuli Rakean anu pangdengena tara bisa kacolongan; ngadenge sora anu ngeresek; anu lalaunan unggah ngadeukeutan…; laju ku pangdeuleuna anu seukeut; kadeuleu aya anu ngaringkang; ringkangna jelema jangkung gede; anu ngadeukeutan bari leumpang dodongkoan ! Rakean pura-pura hees; padahal dina nangkuban; handapeun beuteungna mah; KUJANG geus pageuh dina peureupna ! Reg randeg ! nu nyampeurkeun laju ngarandeg; laju ngaheuaykeun cangkuang; lebakeun Rakean lima tindakeun; Rakean cicing bae! Laju ceuk anu nyampeurkeun teh: “Rakean…. Rakean ! Ieu kaula ! Kaula AL KOWANAH anu bareto ditamping ku raja tea!”, tapi Rakean hanteu nembal. Ceuk nu nyampeurkeun: “Rakean, anggeus ulah perang deui, ka dia teh kula mah nyaah bagusna nyaah ku ngorana…! Anggeus ulah dia perang deui, ulah dia deuk ngabelaan deui; jelema-jelema nu nyarembah MATAPOE; anggur dia Rakean; asup ka kaum-na para NABI…! Ambeh engke jaga; amun dia paeh dipapagkeun opat-puluh bidadari…! Rakean laju diuk; sila tutug rada ngadepong; cara MAUNG KUMBANG ngambu bahaya; pangdeuleuna hanteu leupas; ngawaskeun ti anu poek; kanu keur nangtung sisi Cangkuang ! Ceuk nu nangtung sisi Cangkuang: “Rakean ! Geura mikir ! Engke mah bisi kaduhung ! Sabab jaga mun kiamat; sakur nu teu anut ka NABI jeung Tuan SYEH-na; paraehna teh baris diinuman wedang timah anu ngagolak…! Tah kitu Rakean, ceuk Tuan Syeh di Nagara ARAB…!” Ceuk Rakean, bari teu obah tina silana: “KAULA HANTEU PERCAYA…! KAULA HANTEU PERCAYA KA TUAN SYEH! KA SAHA NGOMONG KITUNA…?” Ceuk nu nangtung sisi cangkuang: “Ka kaula Rakean, ka Kaula AL KOWANAH…!” Ceuk Rakean: “KAULA TEU WAWUH KA AL KOWANAH…! Ceuk Al Kowanah: “Tilok dia teu wawuh…? Apan kaula tea anu bareto ditamping ku raja! Bareto ngaran kaula JAYA ANTEA…!” Ceuk Rakean: “KA TUAN SYEH, KAULA GEUS HANTEU PERCAYA, SAMINGKIN KA DIA MAH…! JAYA ANTEA, INGET MANTAKNA DIA DITAMPING KU RAJA…? BEUSI DIA ANGGEUS POHO, JAYA ANTEA; KU DIA GEURA DENGEKEUN; SABAB-SABABNA DIA DITAMPING KU RAJA…! BARETO DI KARATON PAJAJARAN; AYA NU DIPERCAYA JASA KU RAJA KAULA…! RUPANA ETA JELEMA MEH SARUPA JEUNG PRABU ANOM; NYA KITU DEDEGANANA NEPIEUN LOBA JELEMA KASAMARAN! KU RAJA INYANA DIJIEUN PURAH TARIMA SEMAH; NU DARATANG TI NAGARA DEUNGEUN; JEUNG DIJIEUN UTUSAN RAJA MAWA SURAT JEUNG ANTEURAN; KA RAJA-RAJA DI TANAH SABRANG LILA-LILA SABAN-SABAN ETA JELEMA; MULANG DEUI TI PANYABAAN; MUDU BAE KAJADIAN LOBA SOMAH JADI BARINGUNG…! EUJEUNG LILA-LILA ETA JELEMA TEH; MINGKIN SERING INDIT NYAANA; NYAO TEUING KAMANA……….! BEBEJANA KA RAJA MAH; DEUK NGARONDA MARIKSA WATES…! SABAN-SABAN INYANA MULANG; SOMAH TAMBAH LOBA NU RAROBAH….! MALAH……………………………… GEUS LAIN HIJI DUA DEUI; NU NGALAWAN KA PANGIWA; NGELELEWE KANA ADAT TALI PARANTI KARUHUN; MALAH AYA NU WARANI; NGUCUT-NGUCUT PAGER PAKARANGAN ANU SANGAR; JEUNG TI PEUTING MALEDOGAN IMAH PUUN…..! SAMALAH NYALIARA AYA BEJA; YEN MUN RAJA PAJAJARAN; TERUS BAE MUMUNJUNG KA MATAPOE; NAGARA PAJAJARAN BARIS LEBUR KAHURU; BARIS KALAPARAN EUWEUH TUMBALNA…! CANH TUMBAL HIJI-HIJINA NYAETA RAJA MUDU DISUNDATAN, JEUNG SOMAH SAKABEHNA MUDU NGUCAP HIJI MANTRA NU BASANA LAIN BASA PAJAJARAN………..!!!!!!!!!! TAPI SAENYANA MAH; CEUK NU NYAHO RAHASIAHNA; ETA MANTRA TEA; DINA HARTINA SABENERNA SARUA BAE JEUNG “M A N T R A P A J A J A R A N…!” BEDA SOTEH ; NGAN WUNGKUL DINA PETANA ! JELEMA ANU NYIEUN SOMAH PADA RAROBAH; JADI DANGKA KA RAJANA; JEUNG MARICEUN TALI PARANTI KARUHUN; KU RAJA TEH KANYAHOAN…! NYAHO DIA JAYA ANTEA ! SAHA NGARANA ETA JELEMA ? TAPI RAJA PAJAJARAN; RAJA ADIL, RAJA SABAR…! JELEMA ANU JULID TEA; ANU NGOJOK-NGOJOK SOMAH JARADI DANGKA; KU RAJA HANTEU DIHUKUM; TAPI DITAMPING; DIKALUARKEUN TINA KALANGAN BANGSA PAJAJARAN…! INYANA KUDU INDIT KALUAR NINGGALKEUN DAYEUH JEUNG NAGARA, JEUNG HANTEU DIAKU DEUI, TAPI DIASUPKEUN JADI KAWULA; KEUNA KALANGAN LAIN BANGSA SUNDA PAJAJARAN. NYAHO DIA JAYA ANTEA; SAHA NGARANNA ETA JELEMA ? JELEMA ETA JAYA ANTEA LAJU INDIT, NINDAKNA KA PAHILIRAN, KA MUHARA CIHALIWUNG SEJANA DEUK CICING DI BATUR-BATURNA; NU ASALNA TI TANAH SABRANG…! KUSABAB DINA RUPA JEUNG DEDEGANANA MEH SARUA JEUNG PRABU ANOM; NYA KARUHAN ANU HANTEU TARENGET MAH; PADA PERCAYA KA ANU MAJARKEUN YEN INYANA TEH “PRABU ANOM PAJAJARAN ANU LOLOS TI KARATON” ….. PADAHAL ANU NGAKU-NGAKU LOLOS TI KARATON TEH: ADI SAKEMBARAN PANDITA KARATON ANU NGARANA PANDITA TANDAPURA TEA…! SAHA…??? JAYA ANTEA…! KUSABAB DITAMPINGNA; MARENGAN DI JERO WAKTU; SANG HYANG SANTANG KEUR NGALALANA; NYA ANU HANTEU NYAHOEUN MAH; MARUKNA BENER BAE JAYA ANTEA TEH; PARABU ANOM PAJAJARAN ANU SAESTUNA! DUA PULUH KALI SEREN TAUN; JAYA ANTEA TEU KATEMBONG KABEJAKEUN; SABAB CEUK NU NYARAHO MAH; INYANA AYA NU MAWA; KA SABRANG KA TANAH ARAB; BARI NGAKU2 “HYANG SANTANG PUTRA RAJA PAJAJARAN….!!! DINA SEREN TAUN KA TUKANG; AYA BEJA TI PALUARAN; YEN KARATON RAJA BANTEN; DATANG RADEN SANTANG PRABU ANOM; NU MULANG TI TANAH ARAB JEUNG SEJA DEUK NAKLUKEUN PRABU SEPUH; SILIWANGI PAJAJARAN…!!! PRABU ANOM MEMANG MULANG; DATANG DEUI KA PAJAJARAN, BUKTINA: DINA PERANG DI KIPATAUNAN; HYANG SANTANG MEMANG DATANG; TAPI PIEUN PERANG BEBELA KA RAJA; PARABU ANOM NU SAESTU NGARANNA “ H Y A N G S A N T A N G A R I A C A K R A B U A N A ” TUH INYANA…! ANU HANTEU JAUH TI AMANA…! KEUR NGALULUGUAN BALAD PAJAJARAN; NU MANANDEUH KA SAHA OGE. PRABU ANOM JIJIEUNAN; NGARANNA JAYA ANTEA…! ANU NGAREP-NGAREP; NYELAP DINA SELA 40 BIDADARI…! JAYA ANTEA…! SALIKUR TAUN SEREN TAUN GEUS KALIWAT. NAJAN DIA GEUS BURAYUT KU KASENANGAN; TAPI KAULA TENGET KENEH; DINA SORA DIA NU RADA SERAK… SAKALI DEUI DANGKA KA RAJA; KAULA TETEP TEU PERCAYA KA DIA…! KAULA LAIN SIEUN KU PAEH; TAPI KAULA SANGEUK; NGALAYANAN JELEMA CARA DIA!” Ceuk Jaya Antea: “Rakean… kaula datang lain eudeuk nangtang perang…! tapi ngajak dia hirup dina jaman anyar ambeh dimana jaga, anggeus paeh hirup deui, ngeunah-ngeunah dipirig bidadari nu gareulis…!” Ceuk Rakean: ” KAULA HANTEU BUTUH KU BIDADARI…!!! MONTONG TEUING ENGKE DIPAEH MUDU MARABAN BIKANG OPAT PULUH; AYEUNA OGE DI EUKEUR HIRUP PIEUN KAULA SORANGAN OGE GEUS SAKITU SUSAH PAYAHNA…..!!!”
Lanjut membaca “PANTUN BOGOR”  »»

Wednesday, December 14, 2011

Lanjut membaca “ ”  »»

Sunday, August 14, 2011

ALAM PAGETO MENURUT KITAB-KITAB PANGRUHUM KISUNDA(Richadiana Kadarisman Kartakusuma)SEWA KA DARMA

Sewakadarma (SD) berbahasa Sunda Buhun (Perpustakaan Nasional, Br. 408. SD) tentang ajaran (Sang) Sewakadarma ‘pengabdian atau kebaktian terhadap darma’ ditulis pada helaian daun nipah 37 lempir (74 halaman); tapi yang ditulisi 67 halaman.


SD disusun seorang pertapa perempuan bernama Buyut Ni Dawit yang bertapa di pertapaan Ni Teja Puru Bancana di Gunung Kumbang. Tidak mengherankan jika SD menguraikan mengenai gisa ‘lesung’ dengan istilah-istilah yang khas untuk perempuan, sepenti dikasayan, dyangiran, dan dipêsekan. Juga uraian mengenai pakaian bidadari.


SD menampilkan “agama pribumi” - unsur Hiyang yang bertahta di kahiyangan, bertaut dengan kalöpasan ‘kelepasan, moksa’ yang menekankan kepada penggunaan bayu ‘tenaga’, sabda ‘ucapan’, dan hêdap ‘tekad’ sesuai tuntutan dan petunjuk darma ke dalam dua bagian. Pertama ajaran yang menguraikan cara persiapan jiwa untuk menghadapi maut sebagai gerbang peralihan ke dunia gaib. Melukiskan peristiwa maut secara indah dan mengesankan karena maut merupakan “pintu gerbang kelepasan” bagi jiwa. Kedua melukiskan perjalanan jiwa sesudah meninggalkan “penjara”nya yang berupa jasad dan kehidupan duniawi


Cara penulis melukiskan tempat yang dilalui jiwa dalam perjalanannya menuju gerbang surga menunjukkan bahwa ia sangat akrab dengan suasana pegunungan yang mungkin menjadi tempat tinggalnya selama hidup bertapa. Tumbuhan, satwa, bukit, lembah, jembatan, pancuran, dataran tinggi adalah suasana pegunungan dikhayalkannya menjadi suasana daerah pinggiran surga:


/35/ tuluy ñorang bönang ñayu- Lalu menempuh tempat yang diperindah

tajur pinang - pohon pinang

kumara sinar hanjuang- kemilau sinar hanjuang

sasipat mata handölöm- handölöm segaris mata

salaput böhöng tatali kayu waduri- widuri setinggi leher

manara döng kêmbang bulan- lantana dan bunga bulan

wera tumpang wera lancar- wera tumpang wera lancar

kêmbang soka- bunga sokaDaerah perbatasan surga itu penuh dengan berbagai jenis serangga penghasil madu persediaan makanan para dewa: bangbara tunggul, bangbara kumbang, engang, tiwuan, siröpön, dan töwöl. Di surga pun ada tangga pada tiap ujung jalan seperti tangga terpasang pada pintu pagar yang mengelilingi dusun, hanya bahannya berbeda. Surga berlapis-lapis menurut derajat penghuninya. SD menyebutkan kedudukan mata angin dan bahan baku bangunan kahiyangan nya menurut warna masing-masing:


Di atas kahiyangan kelima (Isora, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa) terletak kahiyangan Sari Dewata dengan Ni Dang Larang Nuwati sebagai penghuninya, yang saat hidup di dunia telah berikrar tidak akan kawin untuk mengabdikan diri kepada agama. Namun ikrarnya sebenarnya terdorong oleh kesedihan karena cintanya tidak berbalas sehingga karenanya dia tidak dapat menempati surga tertinggi.


/58/ ... liwat saundak döi ti iña- Lewat setingkat lagi dari situ

datang ka sari dewata- tiba ke Sari Dewata

gösan wirumananggay- tempat Wirumananggay

döngöng pwa langkawang tidar - dan Pwah Langkawang Tidar

pwa sêkar dewata- Pwah Sekar Dewata

döng bagalna- dan tunangannya

ni dang larang nuwati - Ni Dang Larang Nuwati

katyagian papa hêdapna cawene- yang ingkar derita karena tekad perawan

möyötan maneh mo lakian- berikrar tidak akan bersuami

na hêntö dyasangrahakön- karena bertepuk sebelah tangan

hantö dipikatrêsna- tidak dicintai

diña kasorgaanana- dalam kebahagiaannyaSetingkat di atas kahiyangan Nuwati, terletak kahiyangan Bungawari, di situlah tempat tinggal Pwah Sanghiyang Sri (dewi padi), Pwah Naga Nagini (dewi bumi), dan Pwah Soma Adi (dewa bulan) yang menghuni jungjunan bwana ‘puncak dunia’.


Di situlah batas kehidupan surgawi. Sang Atma ‘Jiwa’ yang telah lepas dan kungkungannya singgah di setiap tingkat surga. Namun jiwa yang mantap karena gemblengan ajaran Sewa ka darma tidak akan berlama-lama di situ. Ia akan terus naik mencari lapisan yang layak bagi “dirinya”. Dari Bungawari masih ada tangga emas untuk naik ke lapisan lebih tinggi.


Untuk masuk ke situ tidak akan ada ajakan atau undangan. Jiwa yang sempurna menjalankan Sewa-ka-darma akan mampu memasukinya. Ia akan tiba di bumi kancana ‘dunia emas’; di situlah terletak jatiniskala ‘kegaiban yang sejati’. Keadaan serba cerah dalam keheningan yang mutlak. Jiwa telah sampai ke ujung perjalanan karena di situlah terletak keabadian. Ia telah lepas dan melampaui para dewa dan para hyang. Itulah kebahagiaan sejati digambarkan sebagai:/64/ ... suka tanpa balik duka- Duka tanpa mengenal duka

warêg tanpa balik lapar- kenyang tanpa mengenal lapar

hurip tanpa balik pati- hidup tanpa mengenal mati

sorga tanpa balik papa- bahagia tanpa mengenal nestapa

hayu tanpa balik hala- baik tanpa mengenal buruk

nohan tanpa balik wogan- pasti tanpa mengenal kebetulan

moksa löpas tanpa balik wulan- moksa lepas tanpa mengenal ulangan hidup


Dalam gambaran mengenai moksa itu kita menarik simpulan bahwa sekalipun berbicara tentang dewa-dewa Hindu, berpijak pada rucita Budisma mengenai nirwana yang sebenarnya berarti ‘tertiup habis’. Maksudnya, telah padam segala hasrat dan nafsu: Jiwa dalam keadaan bebas. Rucita nirwana tidak memasukkan peranan tuhan ke dalamnya; hanya karma yang menentukan. Rucita karma dalam Sewakadarma menggambarkan Jiwa yang mencapai moksa itu berada dalam suasana dunia yang:


/65/ ... twatwag kajatiniskala - Tiba pada kegaiban murni

luput ti para dewata - lepas dari para dewata

löpas ti sang hyang- lepas dari sanghyang

tan hana kara - tak ada rintangan

lêñêp añara cintya - meresap merasuk alam pikiran

kena rampes tanpa denge - sebab utuh tanpa dengar

kena suwung tanpa wastu - sebab hampa tanpa wujud

ka nu lêngis tanpa kahanan- kepada yang halus tanpa kurungan (wadah)

döng alitan - dan lembut

(...) (...)

sarwa tunggal wisesa - serba tunggal kuasa


SANGHIYANG SIKSA KANDA NG KARESYAN

Sanghyang Siksa: Kanda ng Karêsyan (Perpustakaan Nasional Kr./Koropak 630). Naskah daun nipah itu ditulis menggunakan (pisau) pangot, selesai ditulis dalam tahun Saka nora catur sagara wulan (1440 S=1518 Masehi).Naskah itu terdiri atas dua bagian. Bagian pertama disebut Dasakrêta sebagai kundangön urang reya ‘pegangan orang banyak’, bagian kedua disebut Darmapitutur berisi hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan yang seyogianya dimiliki oleh setiap orang agar dapat hidup berguna di dunia. Uraian itu nampak sekali didasarkan pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Walaupun SSKK menyebutkan dirinya karêsyan, isinya tidak hanya berkenaan dengan kehidupan kaum agamawan.
Bahkan lebih banyak yang berkaitan dengan kearifan dan kewaspadaan hidup menurut ajaran darma. SSKK cukup menarik karena pada bagian akhirnya menyebutkan sang sewaka darma sebagai sumber pegangan akhlak. Apakah tidak mungkin hal itu mengacu kepada ajaran yang terkandung dalam naskah SD? Isi ajaran yang tersurat dalam SSKK sebagian besar justru ditujukan kepada kelompok yang bukan resi, terutama dalam hal pelaksanaan tugas hulun ‘rakyat’ bagi kepentingan raja. Ditinjau dari isinya, kata siksa kanda ng karêsyan mungkin dapat diartikan ‘aturan atau ajaran tentang hidup arif berdasarkan darma.

Berdasarkan darma itulah SSKK menampilkan pandangan yang berbeda mengenai moksa sebagaimana yang tersurat dalam SD khas bersifat keagamaan. Perbedaan itu terdiri atas:
Pertama, SSKK membicarakan kesejahteraan hidup manusia di dunia dengan memahami darmanya masing-masing.


Kedua, bila tuntutan darma terpenuhi dengan sem-puma, tercapailah krêta ‘kesejahteraan dunia’. Ketiga, keberhasilan dalam darma akan membuka kesempatan untuk moksa bagi siapa pun tanpa harus menjadi “pendeta” dulu.


Paparan kahiyangan para dewa lokapala ‘pelindung dunia’ (Isora, Wisnu, Mahadewa, Brahma, Siwa) dalam SSKK didasarkan pada rucita ajaran Siwa--sidhanta. Paparan lokasi kahiyangan itu menurut warna dan kedudukan mata angin, dan terdapat pada bagian pertama (Dasakrêta):


/3/ ... lamun pahi kaopeksa sanghyang wuku lima dina bwana, boa halimpu ikang desa kabeh. Desa kabeh ngaraña: purba, daksina, pasima, utara, madya. Purba, timur, kahanan Hyang Isora, putih rupaña; daksina, kidul, kahanan Hyang Brahma, mirah rupaña; pasima, kulon, kahanan Hyang Mahadewa, kuning rupaña; /4/ utara, lor, kahanan Hyang Wisnu, hirêng rupaña; madya, têngah, kahanan Hyang Siwah, aneka warna rupaña. Ña mana sakitu sanghyang wuku lima dina bwana ‘


(= Kalau terpahami semua Sanghyang Wuku Lima di bumi, tentulah akan (tampak) menyenangkan (keadaan) semua tempat. Tempat-tempat itu disebut purwa, daksina, pasima, utara, dan madya. Purwa yaitu timur, tempat Hyang Isora, putih warnanya. Daksina yaitu selatan, tempat Hyang Brahma, merah warnanya. Pasima yaitu barat, tempat Hyang Mahadewa, kuning warnanya. Utara yaitu utara, tempat Hyang Wisnu, hitam warnanya. Madya yaitu tengah, tempat Hyang Siwa, aneka macam warnanya. Ya sekian itulah Sanghyang Wuku Lima di bumi’.)

Dalam pada itu, paparan mengenai suasana kahyangan atau kalanggêngan dalam SSKK ternyata hampir tidak berbeda dengan paparan SD, dan terdapat pada bagian kedua (Darmapitutur):


/25/ ... Ña mana kitu ayöna, na janma ingêt di Sanghyang Darmawisesa, ñaho di karaseyan ning janma. Ya ta sinangguh janma rahaseya ngaranna. Lamun pati ma, eta atmana manggihkön sorga rahayu. Manggih rahina tanpa balik pêtêng, suka tanpa balik duka, sorga tanpa balik papa, enak tanpa balik lara, hayu tanpa balik hala, nohan tanpa balik wogan, mokta tanpa balik byakta, nis tanpa balik hana, hyang tanpa balik dewa. Ya ta sinangguh parama Iêñêp ngaranna


(= Manusia yang teringat Sanghyang Darmawisesa, mengetahui kerahasiaan manusia; itulah yang disebut manusia (yang paham) rahasia. Jika meninggal, sukmanya akan menemukan kemuliaan dan kebahagiaan, mengalami siang tanpa malam, suka tanpa duka, kemuliaan tanpa kenistaan, senang tanpa menderita, indah tanpa keburukan, kepastian tanpa kebetulan, gaib tanpa nyata, hilang tanpa wujud, menjadi hyang tanpa kembali menjadi dewa. Itulah yang disebut parama-lênyêp (kesadaran utama)’


SSKK menyatakan bahwa moksa adalah keadaan jiwa yang berhasil memasuki kahiyangan, yang dengan tegas membedakan surga (tempat dewa) dengan kahiyangan (tempat hyang). Masuk surga disebut munggah, sedangkan masuk kahiyangan disebut moksa atau luput:


/28/ …Ini kahayang janma: yun suda, yun suka, yun munggah, yun luput. Ini kalingana: yun suka, ma ngaranna hayang purna, mumul köna ku sarba kasakit; yun suka ma ngaranna hayang bönghar, mumul kantunan ku drabya; yun munggah ma ngaranna hayang sorga, mumul manggihkön bwana; yun luput ma ngaranna hayang mokta, mumul kabawa ku para sorga. Ña mana sakitu kahayang janma sareyana ‘


(= Inilah keinginan manusia: yun suda, yun suka, yun munggah, dan yun luput. Maksudnya, yun suda adalah ingin sempurna, tidak mau terkena segala macam penyakit; yun suka adalah ingin kaya, tidak mau ditinggalkan (kehilangan) harta; yun munggah adalah ingin surga, tidak mau menemui dunia, dan yun luput adalah ingin mencapai moksa, tidak mau terbawa oleh penghuni surga. Demikianlah semua keinginan manusia’.)


Uraian itu memberikan gambaran yang terbalik dari SD, karena dalam SD jiwa yang moksa dikatakan menempati alam lebih tinggi daripada kahiyangan.


JATI NISKALA

Jatiniskala (JN) - Perpustakaan (Kr. 422.) dari kabuyutan Ciburuy, Garut Selatan, diserahkan oleh Raden Saleh kepada Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Aca 1970:20), mengingat tempatnya dalam peti yang sama dengan naskah-naskah Ciburuy yang lain (peti no. 15).


JN digoreskan pada 14 lempir daun nipah; setiap lempir ditulis pada kedua mukanya, kecuali lempir terakhir yang hanya ditulisi satu muka, sedangkan lempir pertama rupanya ditulis lebih kemudian karena bentuk aksaranya adalah aksara Jawa, sedangkan lempir yang lain beraksara Sunda. Dengan demikian, dari ke-14 lempir itu naskahnya hanya terdiri atas 25 halaman.


Tulisan pada setiap lempir rata-rata empat baris, yang keadaannya masih cukup baik dan utuh, kecuali beberapa aksara yang agak rusak. Kalau memperhatikan bahwa kalimat terakhir naskah itu tidak diakhir dengan ciri baca titik (.), harus dipertimbangkan adanya kemungkinan bahwa JN belum selesai dituliskan.


Walaupun, berdasarkan keadaan naskahnya sendiri dapat diketahui bahwa lempir terakhir itu memang hanya bertuliskan satu muka. JN mengandung embaran mengenai ajaran keagamaan yang memperlihatkan berbaurnya ajaran Hindu dengan ajaran pribumi. Bahkan, dalam JN nama-nama pribumi itu jauh lebih banyak, dan mereka ada yang memperoleh derajat sebagai apsari ‘makhluk kahiyangan, pendamping dewa’:


/2/ ... ujar sanghyang acikumara, ja cumiri, cakrawati, muku eta löwih lain ja eta niskala, aing alit alit aing, bihöng bihöng aing, hantö hantö aing, tan hana tan hana aing, yata sira manggih ning bumi kumirincing, disada tataböhan, di aci bumi kumirincing, kumarêncang, kumarêncog, rari ti nu rari aci kwaswaran, pêndang pênding narawangsa ...’ Kata Sanghyang Acikumara,“


(= Karena menjadi tanda kekuasaan, hal itu tidak akan terlalu menjadi berlebihan. Karena kaIanggêngan itu, yang mungil adalah kemungilanku, yang mungkin adalah kemungkinanku, yang tidak adalah ketidakanku, yang tiada adalah ketiadaanku. Demikianlah jika kita menemukan dunia yang gemerincing, gemerencang, kerabat muda dari yang lebih muda adalah inti dari segala yang lebih rendah. Alunan suara tarawangsa ...’)


Sementana itu digambarkan bahwa dalam perjalanan menuju kalanggêngan seseorang akan bertemu dengan sejumlah pohaci dan apsari yang semuanya berada dalam “kurungan”:

/4/ ... ujar sang acilarang aduh anakku acikumara, hapu ka madyana, lamun sakitu maan talatah aing akini: lamun mumul ma mula disukah, da lurusan, lamun daek mah baana, döng hiji anak mulah salah tuduhan, aja epwagan, pitu:

pwahtunjung herang,

pwah sri tunjung lenggang

pwah sri tunjung hnah

pwah sri tunjung manik,

pwah sri tunjung putih,

pwah sri tunjung bumi,

pwah sri tunjung bwana,


mangkukurungan, nam, maan aksari kalih, ngaranna:

aksari tunjung naba,

aksari tunjung mabra,

aksari tunjung syang,

aksari tunjung kuning,

aksari nagawali,

aksari naga nagini,

selan, sagini:

pwah sri sarinanawati, döng

pwah aksari manikmaya,

aksari mayalara,

aksari atasti lana,

aksari madongkap,

aksari nikasi,

aksari mayati,

aksari padingin,

aksari kudya kêling,

aksari tuwana,

aksari janalwaka,

aksari manwa hirêng,

aksari madwada,

aksari kunti,

aksari titisari,

aksari kindya manik,

aksari madi pwaka,

aksari pata,

aksari jabun,

aksari galentwar,

aksari warawati,

aksari rumawangi,

aksari kinasihan,

aksari kamwawati,

aksari kêmang,

aksari jatilawang,pwah bentang kukus:

aksari ratnakusumah

aksari hning hinis jati,

aksari nwantwaña nika,

aksari gêng

aksari kalasan

aksari kagadipi,

aksari endah patala,

aksari seda jati,

aksari imbit jati,

aksari jlijlag sabumi, aksari/5/ mlar, aksari gwada bancana, aksari sareseh sane ... ‘


Kata Sang Acilarang, “Duhai anakku Acikumara, berangkatlah kau, jika demikian dengan membawa amanatku ini: Rasa malas janganlah kausukai, karena memicikkan. Sebaliknya, kemauan haruslah kaubawa. Lagipula ada satu hal, Anakku. Janganlah kau sampai salah arah, janganlah menyeleweng.


Ada tujuh pohaci, yaitu

Pwah Sri Tunjungherang,

Pwah Sri Tunjunglenggang,

Pwah Sri Tunjunghnah,

Pwah Sri Tunjungmanik,

Pwah Sri Tunjungputih,

Pwah Sri Tunjungbumi, dan

Pwah Sri Tunjungbuwana.

Semuanya berada dalam kurungan dan masing-masing mempunyai apsari yaitu

Aksari Tunjungmaba,

Tunjungmabra,

Tunjungsiang,

Tunjungkuning,

Nagawali, dan

Naganagini.


Kemudian, agak terselang,

Pwah Sri Sarinyanawati.


Di samping itu, ada

Pwah Aksari Manikmaya,

Mayalara,

Atastilana;


apsari yang tiba, yaitu

Aksari Nikasi,

Mayati,

Padingin,

Kuduakeling,

Mayutumawa,

Janaloka,

Manwahirêng,

Madwada,

Kunti,

Titisani,

Kindyamanik,

Kanyawati,

Kemang, dan

Jatilawang.


Kemudian ada lagi yang disebut pwah bintang kukus, yaitu

Aksari Ratnakusumah,

Hening Hinisjati,

Nawang-tonya,

Gen,

Kalasan,

Kagadipi,

Rndahpatala,

Sedajati, dan

Imbitjati.Kemudian ada lagi para apsari yang tugasnya berkelana di dunia, apsari yang mengembang, apsari yang suka menggoda dan mendatangkan bencana, dan apsari yang ramah ...’


Agar dapat memasuki kalanggêngan dan kembali, maka:


/7/ ... ñawana pêt mêcat sanghyang aci nistmên tina raga alit. Na raga ditunggwan ku bayu dewata hdap dewata sabda dewata. sakitu mana dipajarkön anggös cunduk puhun datang ka tangkal, katutuning bisa, katutuning durêg tan sida ka jati nistmên ya sida tan hana paran sida mwaksah tan patuduhan sira ta manggih tan parupa, tan pareka, tan pakatangan sanga tan bayu tan sabda tan hdap tan tutur tan swarga tan mwaksah tan lêpas tan hyang tan dewata tan warna tan darma ... ‘(= Maka nyawa Sanghyang Acinistmên (=inti dari segala kebenaran) itu pun meninggalkan tubuh halusnya. Tubuhnya ditunggui oleh daya ketuhanan, ujaran ketuhanan, oleh tekad ketuhanan. Demikian itulah yang dianggap sudah sampai ke pangkal, sampai ke batang. Terkena racun, ter- kena dureg tidak mempan terhadap kesejatian yang sebenarnya. Jadilah tiada tujuan mencapai kelepasan tanpa petunjuk. Ia pun bertemu (dengan sesuatu yang) tanpa wujud, tanpa rupa, tanpa cerita yang sesungguhnya. Tanpa daya, tanpa ujaran, tanpa tekad, tanpa kisah, tanpa kebahagiaan, tanpa kelepasan, tanpa hyang, tanpa dewata, tanpa warna, dan juga tanpa darma‘)


KAWIH PANINGKES

Kawih Paningkês atau Kawih Panikis (KP) Perpustakaan Nasional (Kr. 419. ) KP terdiri atas 40 lempir daun nipah yang ditulisi kedua mukanya, kecuali lempir terakhir yang hanya ditulisi bagian mukanya. Itu berarti bahwa KP terdiri atas 79 halaman; halaman terakhir yang ditulisi dengan kalimat (...) drêbya larang nusödahan mo- mengesankan bahwa sebenarnya naskah itu belum selesai ditulis.


Namun, meng-ingat bahwa penggal kalimat itu terdapat pada halaman muka lempir terakhir, ketidakselesaian itu tidak dapat dianggap karena ada lempir-lempir tambahan yang hilang atau belum ditemukan. Kenyataan itu justru memberikan petunjuk bahwa nampaknya KP memang tidak terselesaikan, entah apa alasannya.Sementara itu, jika kita perhatikan lempir pertama KP yang langsung dengan kalimat, luhur tan hana rahina wêngi, ada kesan bahwa seharusnya ada yang mengawali kalimat itu. Apalagi jika diperhatikan bahwa lempir itu tidak diawali dengan ciri yang biasa terdapat pada awal sebuah naskah, yaitu ciri baca pembuka, dugaan ini tentunya lebih kuat.


Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada satu lempir bagian awal naskah yang tidak ada: mungkin hilang, mungkin sudah demikian rusaknya sehingga akhirnya “hilang” rangkaiannya.


KP nampaknya memuat embaran mengenai ajaran agama namun istilah2nya telah mengandung kosakata Sanskrta, diantaranya nama-nama dewa dan istilah dewa, dewata, sri, mahayoga, dan moksah, ditemukan bersama-sama dengan pohaci dan istilah yang dikenal dalam kebudayaan “asli” Sunda: wirumananggay, kahyangan, sanghyang, dan puhun .


Dalam KP terdapat gambaran bahwa pada waktu naskah dituliskan, ajaran pribumi rupanya dapat “mengatasi” pengaruh dari luar namun sebatas peminjaman istilah ke dalam bentuk pemahaman sepanjang ada pengertian setara

/19/ ... baruk da sang wiku lamun muja ka dêwata löngit kawikwana na pandita lamun samadi mihdap hyang dewata hilang na kapanditaan ja kassarkön katinöng sarwa dingan trisna trisna bala swarangan... ‘


(= Katanya, kalau wiku ‘pendeta’ memuja kepada dewata, hilanglah kewikuan-nya. Jika pendeta bersamadi (memuja) dewata, hilanglah kependetaannya, karena perhatian dan kecintaannya tergeser oleh kelakuannya sendiri’)


Yang sangat menarik dalam KP adalah peringatan menyatakan,

/22/ ... kitu urang janma ini ulah dek ingkah ti janma lamuntimu na janma mulah eta di- /23/ mana eta kana kilang mantuturkön jati swarangan nuturkön jalan nu bênêr hantö jalan dwa tilu nu trisna jalan sahiji tö aya ngenca ngatuhu ja datar kana tangkal masana tilas masana patêmönang hingan... ‘


(= Maka kita (sebagai) manusia janganlah bergeser dari kemanusiaan, karena sudah ditemukan manusia janganlah hal itu dijadikan alasan untuk menurutkan kesejatian sendiri. Mengikuti jalan yang benar, bukan dua atau tiga jalan kerinduan. Jalan yang tunggal, tidak ada belokan ke kiri ke kanan karena datar (lurus) menuju batang pohon bekas tempat yang tidak terbatas’ )SêRAT DEWABUDA (SEWA KA DARMA berbahasa JAWA KUNA)

Sêrat Dewabuda (SDB) atau Sewakadarma, koleksi Perpustakaan Nasional (milik Brandes, Br. 638). Dalam koleksi naskah Perpustakaan Nasional dan berbagai tempat penyimpanan yang lain dapat diketahui bahwa cukup banyak naskah yang bernama Sêrat Sewakadarma yang umumnya ditulis dalam bahasa Jawa Kuna.


Katalogus naskah berbahasa Jawa yang kini merupakan khazanah bagian naskah lembaga di Belanda dan Eropa umumnya, disusun oleh Pigeaud (1960—2), misalnya, memberikan gambaran kepada kita bagaimana banyaknya naskah berbahasa Jawa dengan nama Sewakadarma itu.


Sewakadarma tidak terlalu banyak ditemukan hanya ada tiga buah, yaitu Sewakadarma (Br. 408), Sêrat Sewakadarma (Br. 637), dan Sêrat Dewabuda (Br. 638). SDB yang berbahasa Jawa Kuna itu dituliskan pada daun nipah, terdiri atas 129 lempir, sedangkan halaman-nya berjumlah 255 karena lempir pertama hanya ditulisi satu muka, sedangkan lempir terakhir kosong dan lempir sebelum akhir ditulisi satu muka. Dari kolofon-nya yang terdapat pada lempir 129-30, diperoleh embaran mengenai waktu dan tempat penulisannya.


Berdasarkan kolofon itu dapat diketahui bahwa SDB ditulis selama dua bulan, dimulai pada hari Selasa Kliwon bulan ketujuh, dan selesai pada hari pasaran Pon bulan kesembilan tarikh Saka. Walau tidak menyebutkan harinya embaran yang menyebutkan bahwa waktu itu“menjelang purnama terbenam” dapat dijadikan ancar-ancar untuk memperhitungkan bahwa naskah itu selesai ditulis sekitar tanggal 15 bulan kesembilan itu.


Menurut perhitungan tarikh Masehi, masa itu jatuh antara bulan-bulan Januari-Pebruari (kapitu) dan Maret-April (kasanga). Tahun penulisannya disebutkan tahun Saka 1357, bersesuaian dengan tahun Masehi 1435. SDB ditulis di sebuah lembah bernama Argasela, terletak di tepi sungai Mulutu, di antara dua gunung (Cupu dan Rantay) dan sebuah bukit (Talagacandana).

SDB termasuk yang mengandung ajaran bagaimana pandangan, sikap, dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta ajaran agama yang dianut sekurang-kurangnya oleh lingkungan yang menghasilkannya. Dari namanya diduga lingkungan yang menghasilkan naskah itu dalam kehidupan sehari-harinya telah mencampurkan ajaran-ajaran yang bersifat Hindu dengan yang bersifat Buda.

Di samping menyebutkan nama-nama dewa Hindu, SDB juga menyebut hal-hal yang khas ajaran Buda . Dalam kaitannya dengan moksa ‘kelepasan’, SDB mencatatkan,

/55/ ... dlaha ilkaning mati ata yan kapangguhênta ikeng kamoksan. an-panglinari sunyataya. Misra butasêt myawayawa. Irikang aparamarta. ya ta sinangguh aparamarta ngaraña. ya moksa lpas lingña. ikan sunyataya kinawruhan pwaya apan katon pweking aparamarta apa ta menak nikan sêngguhênta moksa lawan kamoksan apan katon pwa ikan alilang ahning nirawarana langgêng nira sraya kasparsa ikang aparamarta iken bayu langgêng ndya ta matangyan moksa ika


(= Langgeng hingga ajal jika dapat kautemukan kelepasan itu. Katakanlah sebagai sunyataya, bergabung yang hidup di luar, ke dalam aparamarta ‘ketidak-benaran’. ltulah bertemu dengan ketidakbenaran namanya, mencapai moksa lepas katanya, menuju sunyataya. Hal itu diketahui, karena terlihat sebagai ketidak-benaran. Apakah merasa senang jika kautemukan moksa dan kelepasan itu? Apakah terlihat tiba-tiba, hening dan suci, kekallah kebebasan itu. Terasalah ketidakbenaran itu, udara yang kekal. Manakah kemudian yang disebut moksa ...‘)


CARITA PARAHIYANGAN

Carita Parahyangan (CP) merupakan sebagian Kr. 406 koleksi Perpustakaan Nasional. digoreskan pada 47 lempir daun nipah, setiap halaman bertuliskan empat baris.


Berlainan dengan lima naskah yang berisi embaran kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, dan pengetahuan, CP lebih bersifat naskah sejarah, walaupun untuk menjadikannya sebagai sumber sejarah masih memerlukan kajian yang teliti dan hati-hati. Embaran CP berkenaan dengan kisah dan perkembangan kehidupan politik di wilayah Parahyangan sejak masa awal (sekitar abad ketujuh) hingga keruntuhan kerajaan Sunda tahun 1579. Naskah itu ditulis pada waktu unsur Islam sudah mulai masuk ke dalam kehidupan masyarakat Sunda, dibuktikan antara lain dengan dikenalinya dua patah kata Arab, dunya dan niat, di samping penyebutan Islam dengan sêlam (Aca 1968:11).


Sehubungan dengan jangkauan isinya itu, hingga saat ini pada umumnya para pengaji naskah bersepakat menduga naskah CP ditulis dalam tahun 1580. Kepastian itu menjadi kian kuat setelah ditemukan naskah Carita Parahyangan (4 jilid) karya Pangeran Wangsakerta (Cirebon) yang menyebutkan bahwa karyanya itu didasarkan pada naskah CP yang berbahasa Sunda.Hal yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan, antara lain ditemukan pada bagian awal, ketika terjadi pergeseran agama pada masa pemerintahan Sanjaya (723-32). Menjelang penyerahan kekuasaan kepada anaknya, Rahyang Tamperan, Sanjaya menganjurkan agar anaknya beralih agama, karena dengan agama yang dianutnya ketika itu, Sanjaya menyebabkan orang menjadi takut:


/14/ ... haywa dek nurutan agama aing, kena aing mrêtakutna urang reya ... ‘...

Janganlah mengikuti agamaku, karena dengan itu aku ditakuti orang banyak’ (Poerbatjaraka 1958:259).


Nampaknya sejak itu kedua agama tersebut bersama-sama berkembang, dan saling lengkapi serta saling isi bagian-bagian yang mungkin dirasakan sebagai kekurangan.


Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja (1482-1521) ada embaran mengenai pedoman hidup /19/ ... tan krêta ja lakibi dina urang reya, ja Ioba di sanghiyang siksa‘ Tidak merasa aman yang berkeluarga di lingkungan khalayak karena mereka yang melanggar Sanghyang Siksa’Cag-peun
Lanjut membaca “ALAM PAGETO MENURUT KITAB-KITAB PANGRUHUM KISUNDA”  »»

Ronggeng Tujuh Kala Sirna IV

Urang tunda sing waspada ……. !

(51)

Urang teruskeun !

Peuting éta, Rakéan ngendong di babakan leutik. Rupa-rupa pikiran jadi pikiraneun inyana. Eudeuk tatanya, budakna anggeus héés !

Caturkeun baé isukna !

Inyana jeung éta budak narindak la Ci Dadap … mapay sisi basisir ka wétankeun, nyabrang cai ngojayan walungan, asup leuweung ka raura leuweung, unggah pasir turun pasir, mapay-mapay sisi gunung… sabari ngagandong budak !

Ceuk budak : “Di leuweung tadi, geuning euweuh kerud ?”

Ceuk Rakéan : “Euweuh !”

Ceuk budak : “Di rancah itu, euweuh jurig ?”

Ceuk Rakéan : “Heunteu !”

Ceuk anu digandong : “Bapa teu sieun jurig ?”

Ceuk Rakéan : “Henteu”

Ceuk anu digandong: “Kunaha hanteu sieun ?”

Ceuk Rakéan : “Batur !”

Ceuk anu digandong, sora inyana sora heran, anu héran eujeung kaeueung : “Bapa ogé jurig ?”

Ceuk Rakéan sabari mesem : “Lain ! Jelema biasa, cara bapa nyai ! Saha bapa nyai ?”

Ceuk anu digandong : “Bapa nyai mah euweuh !”

Ceuk Rakéan : “Ka mana ?”

Ceuk anu digandong : “Ceuk Ambu, inyana keur nyaba jauh !”

Hate Rakéan séjén deui rasana, ceuk pikir inyana : “Mun kieu, lain anak Nyai Putri !”

Laju ceuk inyana : “Ngaran Ambu dia saha ?”

Ceuk anu digandong : “ Aaaaaambu !”

Ceuk Rakéan : “Ngaran inyana ?”

Ceuk anu digandong : “Heueuh, Ambu !

========================

Caturkeun baé, geus narepi ka muhara Ci Mandiri, sabrang kalér anu ruhur. éar anu nareuleu : “Kapanggih, batur, kapanggiiiiih ! Nyi Putri leutik kapanggih …. !”

Ceuk anu harayang nareuleu : “Mana …. mana ?”

Ceuk anu nareuleu : “Tah ! Di sabrang kalér “

éar sasisi lembur : “ Heueuh, tuh, digandong !”

Rakéan diparapagkeun, laju disarabrangkeun sabari ngagandong kénéh, disabrangkeun dina bandungan !

Ceuk anu nyabrangkeun, saurang : “Huh !”

Ceuk batur inyana saurang : “Haaah ?”

Ceuk anu tadi sabari haréwos : “Jiga monyét !”

Ceuk batur inyana : “Heueuh, joré jasa. Jiga lutung !”

Ceuk saurang deui sabari nulak bandungannana digancangkeun, jeung sora anu keueung : “ Boa jurig ti Coblong….!”

Anu nyarabrangkeun laju kareueung, narulak bandungannana digarancangkeun jasa… can ogé bandeungan adek pisan ka sisi, arinyana geus ting aracleng laju lalumpat gancang jasa ….

éar anu marapagkeun. Tétéla ka Rakéan, anu digandong téh puguh anak Nyai Putri Purnamasari. Haté Rakéan atoh jasa… Bari nangkeup pageuh heula, inyana ngécagkeun anu digandong! Rakéan atoh kabina-bina. Sakali deui inyana nangkeup Nyi Putri Mayang Sagara, nangkeup nyaah deudeuh jasa, sabari ngusap-ngusap bari calimba…..

Nyai Putri leutik laju tereleng baé lumpat, mulang diiring ku nu lalumpat di pandeuri …. Diringkeun barudak loba, nu ngiringkeun sabari lumpat, jeung ku kolot-kolot sabari lumpat, ku aki-aki sabari lumpat, mun lumpatna pararétot.

(52)

jeung ku nini karudang iteuk nu lumpatna dalugdag-daligdeug…..!

Ngan Rakéan anu hanteu lumpat. Inyana mah ngagidig biasa, alak-ilik sabari nindak … Paaaaangling ayeuna mah ! heueuh, bener geus kebel miang ti Ci Dadap téh ! Inyana inget kénéh lebah-lebahna imah Nyi Putri lebah panyimpangan anu aya katapangan ! barang inyana nepi, Rakéan bener pangling. Sabab imah nyi putri anggeus séjén …. leuwih gedé leuwih alus. Sakurilingna dipageran berenuk jaradi kerep. Pakarangannana lega, bararesih jeung caraang, hanteu dipelakkan. Ngan loba tatangkalan pangiuh-ngiuh ! Jeung Kamuning jeung kembang Dayang, ngajajar rapih dipelak !

Inyana eudeuk asup, tapi ku kokolot anu harita jeung jelema loba ngagarimbung ruareun pager, inyana hanteu meunang.

Ceuk Rakéan : “Kunaha ?”

Ceuk kokolot anu pangkolotna : “Mantak kasiku ! Pakarangan Puun mah, sangar. hanteu beunang ditincak sambarangan suku!”

Rakéan eudeuk nyebut ngaran inyana, tapi kaburu inget talatah Ki Léngsér “Hanteu meunang aya nu nyaho, saha sia, naeun sia !”

Ceuk Rakéan : “Tah., atuh ! Kujang Nyai Mayang Sagara. Kujangna mah, béjakeun Kujang Rakéan !”

Najan inyana hayang jasa papanggih jeung Nyi Putri Purnamasari, inyana hanteu jadi. Laju inget sumur haur, sumur haur pamunjungan, nu baréto inyana ngadegkeun ! Inyana nindak. Keur inyana deuk sibeungeut, méméh unggah ka pamunjungan, dina kobak hérang caina, beungeut inyana kadeuleu cara dina eunteung ! rakean reuwas jasa ! Inyana sedih jeung nalangsa, neuleu rupa inyana joré kabina-bina ! Inyana ceurik … sedih mani nyeletit, ci mata inyana nyarakclakan keuna kobak hérang caina ….. Ras inget ka omong Ki Léngsér, inyana téh keur mudu maké kedok …..

Kacaturkeun Rakéan munjung di pamunjungan. Inyana hanteu nyaho dideuleukeun ku anu hanteu kadeuleu, teu kadeuleu ku mana manusa di raga jelema !

Ceuk pikir anu neuleukeun, anu neuleukeun hanteu kadeuleu : “Saaaaha éta téh ? Asa ku coooop keuna haté !!!!” Laju inyana némbongan, dina rupa waruga nini-nini, anu kolot mani bongkok, nu buuk ngan huis wungkul, bujigjrig aut-autan …..

Ceuk inyana ka Rakéan : “Saha Dia ? Ti Mana ?”

Ceuk Rakéan : “ Kula mah teu boga ngaran. baheula mah ti Pajajaran!”

Ceuk Nyi Putri Arum Wiyaga anu ngarupakeun nini-nini : “Basa baheula di Pajajaran, tangtu dia boga ngaran !”

Ceuk Rakéan : “ Nini, baheula mah jaman kaliwat. Di Kiawari jaman ayeuna, di jaman keur dilampahan, ngaran kaula anu baheula, geus lebur kaluluh waktu, geus hilang diusap papastén! Ngaran anu kiwari, kumaha karep anu nyebutna, sebut monyét, hampék ! Sebut kunyuk, hanseug. Moal kula eudeuk nyeri keuna haté, da puguh di kieu rupa!”

Ceuk anu dina rupa nini-nini : “Basa dia, cara kalakay ditebak barat! Sora dia, cara pulek curug dina sedong ! Naeun sabab kitu ?”

Ceuk Rakéan : “Sababna, kaula hirup jadi jelema nu gelarna kabagéan, mudu malang dina bagja, mudu nyukang mapay lara. kaula keur ngalalana, dititah nyiar tarataseun jalan pieun nu nyusul.

(53)

Nu teu sabar nanggoan jaman, ngarep-ngarep datangna wayah, peunggasna caringin kurung disayangan manuk sabrang, jeung karapyak tinggal saralak, anggeus diruksak banténg coréléng !

Kaula mah mudu mapak raja :

anu anggeus diparunggu ka heulang sabrang,

dipindahkeun ka hulu banténg !

Kaula mudu nyaksian :

Banténg ngamuk nguwak-ngawik,

ngabuburak raja panyelang

nu karanceuh lila teuin

jeung arédanna kamalinaan !

Ceuk anu ngarupa nini-nini : “Mantak naeun dina dia ngalalana, dia maké ngaran dia anu baheula ? Abéh kabéhan pada nyaraho !”

Ceuk Rakéan : “ Moal eudeuk jadi guna, ngalulungkut anu geus undur ! Sabab ceuk carita kolot baheula :

Engké mah ka hareupna, euweuh ngaran anu maneuh, hanteu kaeur ditukeur-tukeur, gunta-ganti sina murilit, pabeulit euweuh nu ngarti…!

kaula keur nyiar ngaran anu hadé dibawa paéh !”

Ceuk anu ngaruipa nini-nini : Anu hadé kadéngéna ? Atawa anu hadé dina hartina ?”

Ceuk Rakéan : “Anu hadé ingeutaneun !

Sabab anu hadé dina déngé, can tangtu hadé dina harti !

Anu hadé dina harti, can tangtu hadé balukarna !”

Ceuk anu ngarupa nini-nini : Mun cara baheula ? Maké Ciung, maké Manara ? Kumaha amun Ciung Panungtung, atawa Wanara Minda Kalang ?”

Ceuk Rakéan : “Ngaran kitu mah, ngan hadé pieun dina carita, pieun lalakon kosong euweuh toongeun. Pieun dongéng anu ramé, tapi réHé ku bukti baris ngajadi ! kaula hayang ngaran : Anu napak dina rupa, anu teu sulaya ti pangabisa ! Anu teu pondok diheureutkeun, anu ngeusi dina harti, eujeung manjang dina jaman, anu pantes dijajarkeun dina tepas diamparan siloka!

Heueuh, rupa kaula, rupa lutung ! Mun maké lutung ?”

Ceuk anu ngarupakeun nini-nini : “Heueuh ! Tapi kumaha ngarékana abéh alus ?”

Ceuk Rakéan : “Kula moal nurutan anu ngan raresep pupulasan ! Sanajan kituna disababkeun paréntah jaman ! kaula sanggup hirup dina adegan anu wajar ! Rupa kaula, rupa lutung. Ti seret poé ieu, ngaran kaula : Ki Lutung ! Moal ditambahan naeun-naeun deui”

Rakéan laju pamitan ……Inyana nindak deui, undur ti Sumur Haur Pamunjungan, di deuleukeun ku nini-nini anu malik deui jadi geulis, jadi deui Putri Bidadari Arum Wiyaga anu ngileus deui di pamunjungan …. nanggoan wayah miang ditéang …..

========================

Tunda ! Anu geulis hanteu kadeuleu, deuleueun engké ka hareup !

(54)

Urang tuturkeun Rakéan nindak. Mimiti terus ka tonggoh, mapay pasir turun unggah, ka bobojong anu loba kopo, di mana engké jaga baris ngadeg lembur nu sangaran,di lebahan urut Rakéan reureuh heula pieun noong ka anu paroho ka inyana. Ti dinya inyana nyabrang walungan anu saban walungan anu saban caah carang kiruh ka girang-girangna ! *)

((*Ngaran lemburna = Bojong Kopo, Ngaran walungannana = Cidadap))

Amun engké wahangannana dicukangan beusi papalang, laju batu batuna dipaké ngabalay tambak mapay sagara, tah éta totondénna anggeus parek keuna wayah datangna jelema gagah tengah édan, ngaur-ngaur duit jadi panyakit, ngabulungbungkeun jalan gedé tapi suwung, ngagara-garakeun ramé masar di palabuan, tapi ngusir loba urang palabuwan pararindah masisian !

Rakéan nindak deui, nepi ka hiji gawir anu panjang malipid pasir. Inyana nepi ka hiji lebah anu tangkalna wungkul Ki Sampay, dijarieun enggon nyarampay sagala rupa anu bisa nyampay : Oray sanca sagedé-gedé catang kalapa, kalong-kalong sagedé bagong, areuy-areuy sagedé-gedé beuteung, monyét-monyét sagedé-gedé…. monyét garedé…. ngan poé popok jeung poé cangcut, harita mah can nyarampay !

Engké jaga, amun dilolongok pamoyaman maung, diadegkeun saung panoongan, tah éta totondénna baris loba anu ngarep-ngarep : Témbong beureumna matapoé nu surupna pieun nu jaya, nu bijilna pieun nu sedih!

Gawir panjang mapay pasir, kiwari aya kénéh. Di dinya engké jaga baris aya babakan anu maké ngaran SAMPAY. Tina éta saung panoongan, engké ku anu naritah nyararieunna, baris katoong datangna wayah ngadak-ngadak, arinyana marudu mulang, marulangna dihogor-hogor monyét karonéng.

Rakéan nindak terus, ngunggahan Gunung Porang, ngaliwatan Gunung Rompang, malipid ka Gunung Bongkok ….., urang caturkeun baé inyana geus nepi ka Gunung Mandalawangi salebakkeun Gunung Sang Hiyang Purwa anu kiwari dilandih ngaran, disarebutna GUNUNG GEDé.

Caturkeun baé, inyana geus aya di pamunjungan, tonggoheun SITU TALAGA WANA, laju alak-ilik … kadeuleu aya areuy gedé anu mébér jiga ayunan tina samping, jiga ayunan paranti ngayun orok ! Jeung kadeuleu dina mémébérna anu rubak, aya nu keur héés sabari ayun-ayunan ! Anu héésna buuk panjang kabéh bodas ! halis … bodas ngaroyom panjang, kumis … bodas panjang ngambay ka dada, janggot bodas pabeulit jiga sayang beurit ! tétéla héés inyana geus kebel jasa !

Pikir Rakéan : “Moal salah, anu kieu yeuh Ki Mulangpurwa téh ! Heueuh ceuk kolot anu karolot, ulah ngandelkeun sagala ka anu karolot. tah geuning rupana ! Pagawéan sakitu lobana, ditunda héés sakitu lilana!

bener heueuh ceuk anu karolot, sagala anu ka hareup, mudu digarap ku anu ngarora!” Ceuk Rakéan sabari neukteuk areuy : “Hudang, Lot, hudang!”

Areuyna pegat, anu héésna murag, nampuyak cara buah picung anu dalu. Inyana eudeuk hudang, tapi pajeujeut keuna jenggot ! Laju ngorondang, angkuh inyana eudeuk narajang … popolotot sabari nyanggéréng. Ngan ku Rakéan kaburu kabetot bulu korong inyana … mani ngabaung !

Ceuk anu deuk narajang : “Bangka warah ! Siah !”

Ceuk Rakéan sabari ngagulung udud dun kawung, : “ Kula ? Ki Lutung! Hayu ah, geura hudang !”

(55)

Sabari mageuhkeun samping dina cangkéng, anu ambek deuk narajang deui. Tapi ku Rakéan laju disépak, nyepakna sabari jongjon ngagulung udud! Anu ambek, tambah ambek. Sabari nyanggéréng, inyana narajang bari ngorondang. Tapi ku Rakéan kaburu kacekel punduk inyana, jeung irung inyana dijejelan kaul nu keur hurung !

Ceuk Rakéan : “Disundatan, siah !”

Ceuk anu narajang sabari ambek : “Tobaaaat, Ki Lutung, tobat!”

Ceuk Rakéan : “Sieun ? Disundatan ?”

Ceuk anu totobatan : “Lain sieun dikampakna. Sieun sotéh moal karasaeun deui beubeur panyumpelna…. Naha sia wani calutak ka karuhun ? Saha Sia ?”

Ceuk Rakéan : “ Aaaaanggeus Ki Lutung ! Tatanya kénééééh ! Deuleu, geus wayah kumaha yeuh ?”

Ceuk anu totobatan sabari nepak-nepak dada : “Ngaran Ngaing Ki Mulangpurwa ! Tah ieu, ieu yeuh karuhun tonggoheun Talaga Wana. Kabéh euweuh anu waranieun ka ieu karuhun mah !”

Ceuk Rakéan : “Deungeun-deungeun teu waranieun. Kaula mah hanteu sieun. Tah deuleu !” Rakéan ngomong sabari ngebulkeun haseup udud ka beungeut Ku Mulangpurwa anu laju kabesékan manu pependelikan !

Ceuk Rakéan : “Hayuh, geura mandi di talaga !”

Ki Mulangpurwa ngahunted baé. Ku Rakéan inyana disépak deui. Nyépakna cara nyépak runtah dikasisieun, bari ngomong : “Deuk mandi moal ?… Jadi yeuh disundatannana !”

Ceuk Ki Mulangpurwa : “Lain embung mandi, embung sotéh ku baseuhna !”

Ceuk Rakéan : “Ari embung mandi mah, sibeungeut atuh ! Tuh, di mata cai di Dungus tepus nu ayana di juru talaga beulah wétan, ruhureun enggon ka ruar haseup ti jero cai ! Kumbah tah mata dia abéh ku dia kadeuleu : Ieu téh wayah kumaha ? jeung abéh dia neuleu, saha anu undur, saha anu aya, jeung saha nu baris datang!”

Ceuk Ki Mulangpurwa : Tobaaaat ! Mun kieu mah, dia téh leuwih ti karuhun. Sabab dia nyaho sagala rasiah Pajajaran ! Sampuraaaa kaula tadi nyia-nyia !”

Ceuk Rakéan : “Kaula hanteu nyaho di rahiah-rasiah Pajajaran. Sabab kaula lain karuhun !”

Ceuk Ki Mulangpurwa : “Geuning dia nyaho anu ngan karuhun anu nyaho. Nya éta mata cai anu disebut CADAS PAMELONGAN téa !” Apan éta téh ngan paranti engké sibeungeutna para ipri jeung para karuhun anu marudu nyaksian ngadegna RATU ADIL anu SAéSTU!”

Ceuk Rakéan : “Amun dia ngomong baé, ieu lalakon panjang teuin, Hayuuh geura turun ari embung diteukteuk tulalena mah!”

Ki Mulangpurwa laju turun, keuna leuweung tepus anu bala, mapay gawir anu lukutan anu leueurna kabina-bina…. tapi sabab sieun ku nu tulak cangkeng neuleukeun di tonggoh, nya inyana nepi-nepi ogé ka juru talaga ruhureun caina ngebul baé. Laju deuk sibeungeut, tapi caina laju orot ! Liang mata cai anu aya dina batu beureum anu nonjol, ku inyana ditutupan ku irung inyana. Barang inyana cengkat, nyebrot cai jiga diburakeun kenceng jasa, nyemprot ka beungeut Ki Mulangpurwa anu kareuwasan meh baé ngajeblag keuna talaga.

Bray ku inyana kabéh kadeuleu teges : Sakur anu aya nu ngajugrug

Sakur anu aya tapi hanteu ngajugrug, anu deukeut, anu jauh, anu deukeut aya kénéh, jeung nu deukeut anggeus liwat, anu jauh rentang-rentang ti nu anggang baris datang dina jaman bakal kasorang !

Ceuk inyana bari gogodeg : “ Aduh, aduuuh…. baruk geuning kiiieu…..!”

Inyana ngalieuk ka Rakéan anu dina sisi gawir keur cangogo dina tunggul, keur ngelepus ngudud dun kawung !

(56)

Ki Mulangpurwa gogodeg deui, laju nyampeurkeun Rakéan. Sabari nyuuh, inyanha numpangkeun suku Rakéan kana hulu. Tapi sukuna ditarik deui ku Rakéan sabari ngomong : “Ngarah kula katulah ? najan hulu dia jiga sabut kalapa ogé, lain pieun ngésédkeun suku kaula !”

Ceuk Ki Mulangpurwa bari nyembah acung-acungan : Tobaaaat karuhun ! Ngan dia anu ku kaula hanteu kadeuleu teges ! Tétéla, dia téh karuhun najan hanteu jabrigan ogé ! Sabab dia mah, Sebuuuut jelema, da sagala nyaho !

Sebuuuut kalangkang, da ngawaruga ! Sebuuut ngawujud, da hahalimunan ! Naueun atuh seja dia, putra déwaaaa……….. !”

Ceuk Rakéan : “Kaula keur nyiar jalan anu samar, nutur galur nu geus lebur, mapay lacak nu geus hanteu katara ! Kaula mah ngageuing anu hanteu aréling, keur sarasar kamalinaan ! Mudu nitah dia sasadia pieun ngadegkeun Lawang Sakéténg ! Coba ayeuna pangdeuleukeun, wayah iraha mudu kaula muka kedok?”

Ceuk Ki Mulangpurwa : “Kadeuleuna, dia mudu nanggoan heula loba wayah di sababaraha jaman. Dengekeun ! Amun engké jaga aya anu ngararang atawa ngarobah carita pantun Pajajaran, masing dia nyaho, tah I n y a n a anu jadi raja Panyelang. Tah Inyana pisan MUSUH SUNDA PAJAJARAN. Buka kedok inyana ! Laju datang engké wayah : Somah ditaritah nyarambat Karamat, Laju ditaritah nyunyuhun jimat, ditaritah ku tukang sunglap !

Anu jaradi tungkang suinglapna ? Nya inyana anu nyarieun sagala loba. Loba bapa, loba aturan:

Anu ngatur mudu ka kalér,

Anu ngatur mudu ka kidul,

Anu ngatur mudu ka kulon,

Anu ngatur mudu ka wétan,

nepi ka loba aturan pabeulit aur-awuran !

Sabab anu jaradina bapa, lain bapa anu ngatur, lain bapa-bapa anu nyaraho aturan, tapi bapa-bapa anu ngalangkahan kabéh aturan, narindakna nyompor ka kolong …. !

Ceuk Rakéan : “Naeun sabab nyarompor ? Nyaromporan aturan !”

Ceuk Ki Mulangpurwa : “Barudakna barangor”

Ceuk Rakéan : Sabab barangorna ?”

Ceuk Ki Mulangpurwa : “Bapa-bapana nyarontoan!”

Ceuk Rakéan : “Lajuna ?”

Ceuk Ki Mulangpurwa : “Ku lobana aturan, lobna aturan hanteu jaradi deui aturan. Laju anu ku dia geus dibaruka kedok, ngatur séwang-séwang maruka deui kedok ! Sing waspada, sabab dina kedok anu anyar, maranggung deui anu harayang ngajungjung ngaran SUNDA, tapi DINA SEJA PIEUN NGABEUBEUTKEUN bangsa SUNDA ! Arinyana maranggung di wayah karancolahna anu hanteu bareunang diélingan ! Bukaan kabéh kedok arinyana. Sabab jagat geus ménta dilokat ! Tah, di wayah panglokatan jagat, wayah dia muka kedok …..!”

Laju Ceuk Rakéan : “Lot ! Déngékeun ! tanggoan di dieu. Kaula deuk ka lebak deui, ka Leuwi Ki Pataunan. Deuk nyokot makuta raja. Ku Kaula deuk dibalangkeun ka dieu. Sanggap ku dia, laju sumputkeun di dasar talaga. Ulah aya anu nyaho lebah-lebahna, séjén ti dia sorangan. Sing buni, kaula ogé teu meunang nyaho ! Sanggap ku dia. Amun hanteu kasanggap, éta makuta baris ngarungkup hulu dia ! Moal beunang dibuka deui !

(57)

Moal beunang dibuka deui, sabab ngarungkup nepi ka beuheung! Sanajan hulu dia nyunyuhun makuta ogé, dia mah moal jadi raja, sabab boro-boro deuk neuleu, ngomong jeung ambekan ogé, moal dia eudeuk bisa ! Boro-boro jadi raja, nyatu géh moal dia bisa !”

Ceuk Ki Mulangpurwa : ”Inggih !”

Ceuk Rakéan : “Tah geuning kara géh sibeungeut, geuning geus tambah pangabisa!Tapi leuwih hadé dia terus ngomong urang baé, beusi létah dia jadi heuras ! Tanggoan. Sanggap sing hadé, sumputkeun sing buni ! kaula nindak ….. !”

Rakéan laju nindak, nindak ka lebakkeun, ka leuwi Ki Pataunan. Ka leuwi anu baheula…..

Sanindakna Rakéan, Ki Mulangpurwa gogodeg baé, bari ceuk inyana: “Anu tadi téh, mooooal kituh keur nyilok deui baé ? Sabab anu nyaho éta mata cai mah, ngan duaan. Nya éta : Sang Hiyang Léngsér jeung ….. tukang pantun ! Anu sok nyingsieunan nyundatan téh, ngan tukang pantun. Tapi anu tadi mah, bau inyana séjén deuuuuuui…., jeung hanteu katimu ku pangdeuleu anu tadi mah ! Boa-boa heueuh Hiyang Léngsér ! Da ku inyana mah, montong teuin di pantar ngaing, Hiyang HANDEULAWANGI ogé, mindeng kasilok ku duwa lengser: Léngsér Kahiyangan jeung Léngsér Kawah Hiyang, anu dua tapi hiji, anu hiji mindeng misah …. ! Mending amun nyilokna dina Hiyang Léngsér Kahiyangan, tapi amun nyilokna dina Léngsér Kawah Hiyang, cilakaaaaa baé cindekna sakabéh Hiyang-hiyang jeung karuhun ! Dasar Sang Hiyang Léngsér mah, Sang Hiyang Buruuuuuuung….. !”

Ki Mulangpurwa anu jadi karuhun satonggoheun Talaga Wana, laju tangogo bari kukulutus dina bogor sisi gawir, nanggoan makuta ragag…. !

========================

Tunda !

Keun sina cingogo, dina tunggul kawung sisi gawir, sina nyanggap makuta murag, nu ragagna ampihaneun, teuleumaneun ti talaga …. talagana dina rasa tina haté nu rancagé ……..!

Urang mah ulah nagog kukulutus ! Urang tuturkeun Rakéan …..

Caturkeun inyana anggeus aya di lebahan kiwari ayana lembur MéGA MENDUNG, Mégamendung beulah kidul.. nu mendungna lain angkeub, tapi mendung nu deuk bédah ti beulah wétan ! Ti lebah dinya kadeuleu teges lapat-lapat di kajauhan, lebah dayeuh nu geus euweuh … tapi najan euweuh, kadeuleu teges di katineung ! Dayeuh Pajajaran bener anggeus musna … ngan kari urutna wungkul anu hauk jiga rarahan, tapi… najan lapat-lapat, tetep ngadeg dina angen ! Rakéan ngenes…. gemes… tapi eudeuk kumaha ? Saha anu bisa ngahalang-halang tutunjuk waktu, tatarajangna jaman ?

Saha ?

Mémang alam bisa dipénta supaya nurutkeun kahayang jelema, buktina, najan bisa disarang, halodo bisa dipatok, manuk ungkut-ungkut mah karahan, bisa dijurung eunteup sina ngagendam, mawa pélét deukeut ka soré, maut-maut haté nu di jauh …. !

Mémang, jelema bisa NGAROBAH alam. Buktina, gunung-gunung diwuwuda, abéh saraat walungannana…. Alam mémang jiga bisa diparéntah ku jelema. Tapi saha anu boga rasa geus bisa marentahna, mudu nyaho datangna pamulang, inyana baris diparéntah ku alam !

Jelema anu kitu embung nyaho, manusa téh bagian tina alam. Tapi ku pangawéruh, inyana kapangaruhan ku angkuh anu jadi kasombongan anu misahkeun inyana ti jero kalangan alam ! Jelema kitu, embung ngarti, alam téh lai bagian ti inyana, tapi

(58)

inyana téh, bagian kabogana alam …….. !

========================

Rakéan nindak deui, ngaliwatan ka lebahan nu kiwari aya lembur sisi Ci Jayanti …. ka Nagrak anu baheula … laju ka Bantar kemang nu harita acan aya….. Inyana alak-ilik deui …. teges kadeuleu anu baheula disebut alun-alun Tanjung Salikur,… tapi anu harita kadeuleu Rakéan, tanjungna euweuh salikur. Ngan kari opat anu anggeus baréto kabarerang, daunan deui kembangan deui …..

Teges kénéh kawauhan, kulah-kulah di taman anu baréto disebutna Taman Mila Kancana… anu harita mah ku Rakéan témbongna jiga pamuruyan tengah rarahan ! Kulah-kulahna loba anu bédah, pinuh jujukutan anu jarangkung. Ki Pahit jeung Suket-rawa… taratena mah anggeus paraéh ! Gintung anu tujuh narangtung kénéh dadaunan deui … ngan dayeuhna … kari ngaran di urutna, kari sebutan dina carita…..

Ancal-ancalan di dieu di ditu, aya imah saung sababaraha, dina taneuh urut dayeuh anu harita sabagian jadi huma…..

Inyana laju nindak deui ka leuwi anu harita mah aya kénéh, nu legana jiga talaga jeung ngaranna LUEWI KI PATAHUNAN… jeung kiwari moal aya anu nyaho di mana lebah-lebahna…. sabab Leuwi Ki Patahunan Pajajaran, ayana di talaga panjang nu ngaranna TALAGA KAMALA- REUMA – WIJAYA anu kiwari mah kari urutna… nyanghulu ka BANTAR PEUTEUY, nunjang ka lebak Pilar.

Rakéan laju nyiar hantap anu sapasang handapeun jabon gedé anu doyong… nyiar lebah nu aya sodongna, palebahan cayotan buburialan… nu nyeot ka jero taneuh, sabari ngaguruh cara curug ….. Inyana nyiar di lebahan anu geueuman, anu keueungna mantak ginggiapeun anu teu ludeung. Tapi Rakéan mah hanteu keueung ! Sabab inyana mah nyahoeun doi wayah jeung di kumahana mudu asup keuna sodong ! rakean teuleum…. teu kungsi sabaraha kebelna, inyana timbul deui, sabari nyunyuhun makuta alus jasa. Makutana tina emas, diukiran kembang tanjung, jeung tarate nu kuncup kénéh, ditarétés ku permata gugurilapan.

Barang inyana eudeuk hanjat, inyana kadeuleu ku anu keur nguseup di beh girang. Rakéan deuk teuleum deui, tapi kaburu disampeurkeun.

Ceuk nu nyampeurkeun : “ Naeun tah ?”

Ceuk Rakéan : “Makuta!”

Ceuk nu nyampeurkeun : “Makuta naeun ?”

Ceuk Rakéan : “Emas!”

Ceuk nu nyampeurkeun : “Lain kitu, anu saha ?”

Ceuk Rakéan : “Barétona boga Raja Pajajaran ! Tapi ayeuna mah, kaula anu boga!”

Ceuk nu nyampeurkeun : “Kadieueun ?”

Ceuk Rakéan : “Ku naha ?”

Ceuk nu nyampeurkeun : “kadieueun baéee ! Sabab kaula anu bogana! Sabab ieu nagara geus lain bogana deui Raja Pajajaran, tapi bogana raja séjén! Kaula di dieu bopatina !”

Ceuk Rakéan : “Ti mana datangna maké jadi bopati?”

Ceuk anu hayang makuta : “Ti wétan!”

Ceuk Rakéan : “Asa ku hanteu merenah ! Hanteu jiga !”

Ceuk anu hayang makuta : “Kiwari mah, lain teureuh anu dipilih. Tapi kabisa. Ari kabisana mah, naeun baééééé….!”

Ceuk jero pikir Rakéan : “Pantes deuk sagala-gala aut-autan ogé !” Laju Ceuk inyana : “Baheula mah, bopati téh ukur bener-bener rarupa menak téh, dimudukeun

(59)

mudu pinteur, tapi dia mah, kadeuleuna rada béda !”

Ceuk anu nyampeurkeun méntas nguseup téa : “Tétéla sia lain urang dieu ! Lain somah ngaing ! Sabab can neuleu di dieu aya anu sajoré sia ! Sia ka dieu tangtu eudeuk babadog !”

Rakéan eudeuk ambek, tapi nahan heula. Laju ceuk inyana : “Sora joré patut mah, teu mantak naeun-naeun ! Tapi amun rupa pangagung nyeples tukang nyadap tuak, asa-asana téh moal béda keuna maréntahna…..!”

Bopati anu resep nguseup, anu hayangeun makuta jeung rupa inyana jiga tukang nyadap, nya karuhan inyana ngambek. Laju narajang, der gelut, gelut… garelut marebutkeun makuta, garelut sabab séwang-séwang rasa dihina ! Rosa jasa garelut arinyana, sabab bopati éta jawara wétan anu ku raja wétan dijenengkeun bopati. Saba dina urusan sinembah anu anyar, inyana loba jasa pangawéruh, jeung ku galak kabina-bina, inyana dipikasieun sakabéh somah ! gagah jeung sakti mapadan JAYA ANTéA.

Urang caturkeun garelutna. Gelut jaman baheula mah, beda ti gelut jaman kiwari, komo gelut dina carita pantun mah ! Baheula mah, ari gelut téh kacaritakeun nepieun aya poéannana…. ledeg taneuh urug gawir, rarungkad jeung tatangkalannana !

Rakéan geus kadéséh, sabab mudu gelut sabeulah leungeun. Da anu kenca mah nyekelan makuta. Barang inyana keur dicekék, inyana ngaleupaskeun makuta. Makuta dirontok bopati ! Harita kénéh, makuta ku Rakéan disépak kenceng jasa, mecleng ka tengah-tengah leuwi. Nyépakna dibarengkeun jeung neunggeul puhu ceuli musuh, disusul jijekan anu nenggel keuna cangkéng bopati anu deuk ngarontok makuta. karuhan bopati tukang nguseup anu jiga tukang nyadap, inyana hanteu éling …. dalugdag-daligdeug ngagoloyong keuna leuwi, leong palid …. modar !

Modar, sabab najan pinteur ngojay cara lauk ogé, ari tikecebut eukeur teu éling mah , nya tikerebeeeeek…..

(Ceuk anu nyaraho di caritana, éta bopati téh ngaran inyana KIAI JAWARéD. Inyana mémang sakti. Ceunah mah, inyana hanteu paéh, tapi barang kecebur keuna leuwi téh laju ngileus. Engké jaga, inyana baris adatang deui. Datangna hanteu nyorangan, tapi mawa loba batur. Inyana datang jadi urang bangsa ANGGRIS, diiring-iring loba nu harideung, loba anu barulé. Tapi anu harideung mah, hanteu kabéh ngilu ka inyana, sawaréh mantuan urang. Arinyana di urang hanteu lila, ngan saukur salila haneut poyan !)

Anggeus musuh inyana kadeuleu palid, Rakéan teuleum deui nyokot makuta. Anu leutik, ku inyana disumputkeun dina sodong di beulah wétan. Laju inyana hanjat sabari mawa makuta anu gedé. Laju harita kénéh dibalangkeun….. engkéna nepi ka Talaga Wana, disanggap ku Ki Mulangpurwa, disumputkeun di dasar talaga …. di tonggohna, dijaga ku Ki Mulangpurwa, di dasar talaga, dijagaan naga anu engké mudu beunta!

Rakéan nindak deui. Inyana hanteu engeuh keur gelut téh, aya anu neuleukeun. Nya éta tujuh lalaki di kajauhan keur araya di huma séwang-séwangan. Nareuleukeun baé, ari ngadareukeutan mah hanteu. Ngadeuleu Rakéan unggul gelut, arinyana buru-buru moro. Lain moro cara moro monyét, tapi moro nyampeurkeun bari atoh. Laju sasalaman…. ”La-i-kuuuuum…..”

Rakéan hanteu sasalaman, inyana ngajanteng baé, bingung …..

Ceuk nu nyampeurkeun : “Sukur, Ki Semah, sukuuuuur !”

Ceuk Rakéan : “Ku naha nyukur-nyukur kaula ? Apan anu paéh téh, bopati dia !”

Ceuk nu nyampeurkeun, pangkolotna : “Bopati sato, Ki Semah, éta mah lain jelema, boro-boro manusa ! Bengisna leuwih ti dedemit, galak leuwih ti sétan, sarakah jeung rarampas. jeung hanteu kaop salah saeutik, sakali gaplok, kadua bedog …. !”

Ceuk Rakéan : “Kaula maéhan bopati, tangtu raja dia ngukum kaula!

(60)

Ongkoh kaula mah lain urang dieu !” Inyana ngomong sabari nelek-nelek, neges-neges anu tujuhan…. tétéla, satujuhna urang Pajajaran, tétéla urang panamping anu baréto ditamping sabab garanti sinembah!

Ki Jiba. anu pangkolotna pangbongkokna, Ki Topo, anu kolotna rada ngoraan tapi bongkokna meujeuhna ogé, Ki Seunu, aki-aki anu pangngorana, Si Meuti anu keur meujeuhna ngolotan, anu keur budakna nyorang gelut ngalawan kunyuk. Anu tiluan deui mah, anu baréto barudak kénéh !

Rakéan tenget ka arinyana, tapi sabab Rakéan salin rupa jadi joré, anu tujuhan mah hanteu tarengeteun ka Rakéan !

Ceuk Ki Jiba anu pangkolotna : “Ki Sémah ! Mémang, samuduna mah anu jadi kokolot téh urang dieu ! Tapi pieun somah mah, lain asal datang ti mana atawa saha, tapi saha anu béla somah, tah éta tangtu anu dipiluan ! Najan urang mana urang mana ogé, ari ka somah hadé raksa hadé ajak, hadé jeujeuh jeung deudeuh, hadé ngatur, saeutik catur, méré bukti nu kaharti, ari jangji tangtu jadi, moal somah mudu dititah. Sabab lain paréntah anu diturut ku somah téh, tapi kanyaah somah, anu nurut ka anu maréntah !”

Rakéan hanteu sanggup jadi kokolot, sabab inyana mudu nindak deui, mudu ngalalana nanggoan wayah, wayah inyana mudu muka kedok, anggeus mukaan kedok-kedok anu ngaralakon!

Rakéan nindak. Anggeus inyana rada jauh, ceuk Ki Jiba ka batur-batur anu genepan : “Ti tukangna mah, jiga Rakéaaaan anu baheula bageur ka kabéhan! tapi beungeut inyana, ieu mah ku joré jasa ….. Batur, moal kituh éta téh anu ku urang disambat saban peuting maké mantra anyar ? Amun heueuh enya, geuning kiiiiitu karuhun sabrang téh, nya batur ! Saban peuting urang sasambat abéh leupas tina siksaan bopati. Ayeuna kurunyung Karuhun jiga lutung, Nya suuuuukur, karuhuuuuuun ! Joré patut gé da hadé tulung…. hamdulilah, nuhun, nuhuuuuun !”

Anu tujuhan laju nyarembah. Ka saha nyembahna mah, nyao teuuuin….!

Moal, moal ditunda !

Atuh ari ditunda ditunda deui mah, moal gancang eudeuk kateundeun di haneuleum sieum pieun anu baris nyarampeur…. moal eudeuk datang datang wayah hanjuaneun anu narineung …..

Urang caturkeun baé Rakéan !

Inyana nindak deui, seja inyana ngalongok urut taman. Taman Mila Kuncana anu geus bédah ! Inyana ngaliwatan Hanjuang Siang nu sadapuran jeung Suji Domas, sisi taman beulah wétan, sisi pisan kulah nu geus saat !

Pikir Rakéan : “Dimana-mana Hanjuang Siang geus teu kadeuleu aya, tapi di dieu aya kénéh Pakujajar !” Laju ngadeukeutan tangkal Ki Paharé anu gedé ! Inyana ngejat deui, sabab suku inyana asa nincak seuneu ! Taneuhna panas mani cara seuneu…. Ceuk inyana : “Salila di Pajajaran, ngaing can nyorang neuleu ieu taman anu disarebut Taman Sangar téa ! Ari kieu mah, ngaing percaya keuna sangarna !”

Keur sosoranganan ngomong kitu, pelengir baé wangi menyan Pajajran, disusul arum kukus Jayanti wangi kamuning !

Ceuk Rakéan : “Bener sangar ! Tapi saha anu ngageugeuh di dieu ? Tiiiilok aya kénéh Karuhun anu tinggaleun ? Apanan ceunah, ku sinembah anu anyar, moal aya deui Karuhun Pajajaran anu nyésa????”

(61)

Laju inyana mapatkeun rajah paringgaan, disambung ku rajah paneja… tapi euweuh kadeuleu aya nu némbongan.

Ceuk inyana : “Karuhun sabrang meureun ! Hayang neuleu dirupana…” Euweuh anu némbongan kénéh baé. Ngan melénghirna menyan Kamuning, tambah banget mingkin wangi…..

Ceuk Rakéan sabari luak-lieuk : “Tétéla ari Pajajarannana mah. Tapi sasaha anu di dieu jang panggeugeuh ? Kaula Pajajaran, dia ogé Pajajaran! Dia saaaaaha, karuhuuuuun ?”

Harita tangkal Hanjuang anu panggedéna laju gedag jiga anu nepak…. bréh dina kayu tangkalna aya KUJANG dikadékkeun !

Ceuk Rakéan : “Amun hanteu salah deuleu, kujang anu kitu mah, boga Ki Guru Sekar ! Amun bener boga inyana, boga ki Guru Sekar Santarupa, coba éta kujang sina mere tanda anu moal sulaya !”

Harita kénéh kujang nanceb dina congona !

rakean laju nyembah : “Baruk geus jadi karuhun ?! Aki, kaula hayang nyarita eujeung dia. Bisa kaula nyarita ?”

Euweuh anu ngajawab, jaba ti sora angin leutik ngérésékkeun daun hanjuang…..Rakéan nyeukeut-nyeukeutkeun pangdéngé sora haréwos, sora déhém aki-aki…. Laju kadéngé deui sora haréwos tukangeun inyana “Acan wayah, kaula nyora. Tapi kaula deuk nyarita, dina sora anu kieu, jeung sakeudeung baé ! Dia bener Rakéan! Sabab dina dada dia, di jerona, ku kaula mah kadeuleu teges tanda anu ngan ayana di Pajajaran Sunda nu keur lara ! Tanda éta ! Anu hurung jiga ruhak, tapi kabulen lebu!

Rakéan déngékeun !

éta kujang kaula, pangmikeunkeun ka jelema nu hirup inyana balangsak baé, bari kukuh napak dina benerna hadé, jeung tetep dina hahadéna benerna kabener! Najan rupa inyana mantak cangcaya jeung sagala-gala mantak curiga, masing dia nyaho, inyana téh Pajajaran minda raga, anu diparajarkeun nista ku mata anu ngarewa, nu diham ku tatangga, dipikagiruk ku urut batur, tapi dipikabarutuh ku sakur anu baringung, ku anu sarusah meujeuh keur payah!

Pangmikeunkeun ka inyana, sabab inyana :

Anu baris mudu nyabrangkeun walungan tanpa sunggapan

Anu baris mudu ngojayan sagara tanpa basisir,

Anu baris mudu nau …. sagara Sabdawarna ….!

Tapi kujangna, mudu dicokot ku inyana ! Dia mah ngan saukur nuduhkeunnana ! béjakeun !

Mudu ditéangna, wayah janari, meujeuh gelédég patingjelegér, dipeutingan poék bulan, jeung ti sareupna nepi ka brayna, guludug patinggulugur terus-terusan ….!

Béjakeun !

Ieu hanjuang amun kari ngaran samar catang ulah inyana eudeuk nuar, sabab engké jaga, amun tina Pakujajar sadapuran, kari Suji Domas anu nyésa, engké méntas aya anu karep eudeuk ngaruksak, tangkalna baris sempal, reunggasna potong sorangan, inyana mudu nohagaan dawuan di Ci Kabuyutan. Tapi anu maéhannana lain Sunda Pajajaran !

Rakéan !

Taneuh di lebah dieu, saratus jeung sapuluh tahun, moal aya suku anu sanggup nincak, séjén ti inyana anu baris narima éta kujang !

Siar ku dia éta jelema ! Inyana bakal kasampak di pangparatan WARGA

(62)

SUWUNG, di wayah opat sagara, lautna pada ngagolak cara cai piasakkeun dina kancah !

Béjakeun ! Kujangna mudu disarangkaan dahan Pakujajar, Hanjuang Siang Lalayaran……………”

Sora haréwos laju leungit, cara aweuhan celuk dipangku angin, jiga ngalayang ka anu anggang …. laju lebur, leyur… nyampur hiji deui keuna ngalindengna sawara alam……

Rakéan, Rakéan Kalang Sunda, laju nyembah, nyembahna ka anu ngaleungit, ka sawara tanpa rupa, nu celukna engké baris nyurup keuna gelegerna génjlongna jagat anu jadi tegal pangperangan …..

Rakéan laju nindak deui ! K a m a n a ?

Ka jaman anu bakal datang ka wayah baris makana sakabéh anu maraké kedok salila arinyana maranggung dina panggung meungpeung-meungpeung, meungpeung-meungpeung arinyana barisa kénéh nyaringsieunan somah, meungpeung-meungpeung banténg acan ngamuk……!

Urang caritakeun heula !

HANJUANG SIANG NUNDA NGARAN Anu kiwari ngari kénéh ngan, Suji Domas sajajaran anu ayana hanteu jauh ti anu kiwari disarebutna LAWANG GINTUNG ! Lawang Gintung anu kiwari, lain Lawang Gintung anu baheula, sabab lawang gintung Pajajaran, éta mah anggeus musna, runtuh ku kebelna waktu, eunyeuh ku tatangkalan nu jaradi di ruhurna !

LAWANG GINTUNG PAJAJARAN, Pajajaran anu baheula, ayana satonggoheun kiwari aya karét kebo anu gedé, beulah wétan rada ngidul…… // kiwari = 1908! //

Ceuk carita anu nyaraho kajadiannana !

Di lebahan éta Pakujajar anu kiwari aya kénéh, mindeng kadeuleu di waktu peuting aya anu ngagebur hurung, caangna semu-semu héjo….. Amun disampeurkeun, anu ngageburna laju ngileus, tapi anu nyampeurkeunnana laju harudang bulu punduk inyana.

Ceunah, kungsi aya budak deuk ngala daunna pieun parab embé. Naékna mah éta budak téh kadareuleu, tapi laju leungit dina gumpulkan daun anu kerep di ruhur tangkal.

Ceunah kungsi aya Kiai anu kasohor eudeuk nuar éta tangkal, di imah kénéh inyana ngadadak kémpér mantaré…..

Kungsi sababaraha kali anu ngaheureuyan éta tangkal, hanteu lila laju paéh handapeunnana, atawa paéh anggeus nepi ka imah…. anggeus ngaco heula teu bisa ditambaan ku dukun-dukun anu lalepus !

Ceuk anu nyaraho di ugana, éta Pakujajar baris dipindahkeun….. ! Amun dipindahkeunnana dijieun papajang taman, tah éta tandana RAJA anu NGADEG téh, raja anu kawarisan PAJAJARAN, Pajajaran anu anyar. éta raja baris terus banjaran dina jayana, ngabuburak kabéh raja panyelang anu arédan keur senang-senang. Raja-raja penyelang anu balageur ka somah jeung barener laku lampah, ku éta raja ditaraékkeun pangkat jeung raja dipupuji sakabéh somah anu disina sangsara balangsak sakitu lilana……

Anu ceuk ceunah, sok kadeuleu ngagebur hurung, éta téh naeun?

Ceunah mah KUJANG anu geus ménta ditéang. Ceuk ceunah deui, anu ngagebur mah. HANJUANG BODAS tangkal pupundén, pupundén Pajajaran … anu engké jaga baris témbong, pakéeun Raja nu kawaris Pajajaran. Pakéeun inyana dina perang jagat keur dilokat, dina perang anu diheulaan ku perangna caang merangan poék, perangna bodas merangan hideung !

Cag tunda !

Hanjuaneun di séjén wayah, sabab pamali amun mantun kabeurangan ! Urang teundeun heula di haneuleum kasieuman, nu sieun ku anu hanteu arengeuh. Langit beureum sapaméntangan, béntang konéng ngabaranang …… !

Catetan :

Rawayan = runtayan / rundayan

Taram = breng

Buritna = ahirna

éwéna = pamajikannana

Kebelna = lilana

Binuang = diuber-uber

Bulu borang = bulu dina indung suku

Ngadanieun = nyadarkeun

Dani = sadar, éling

Basa = waktu, eukeur

Basa = omongan, ngomong

Bogor = tunggul kawung

Talaga Reuma Wijaya = Talaga Kamalajaya

Kadongdon = kapariksa, kabokér

Ieu Kenging nyutat tina blog anu sanes sareung mailist

Réngsé disalin deui : tanggal 13 Februari 2002
Lanjut membaca “Ronggeng Tujuh Kala Sirna IV”  »»